Požadavky na uchazeče o místo strážníka

 • Občan České republiky, starší 21let
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Tělesná a zdravotní způsobilost dle vyhlášky MV ČR č. 444/2008 Sb.,
 • Bezúhonnost a spolehlivost dle § 4a a 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

Informace k výběrovému přijímacímu řízení na místo strážník

Výběrové přijímací řízení na místo strážníka Městské policie Mikulov (dále jen MP) obsahuje zkušební, zdravotní a personální část a v tomto pořadí se také uskutečňuje. Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u MP důvodem k rozvázání pracovního poměru s jejich dosavadním zaměstnavatelem.

Zkušební část obsahuje testy tělesné a duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka. Jako první absolvují uchazeči testy komplexní zdravotní prohlídku, dále fyzickou způsobilost k výkonu práce strážníka MP. Po jejich absolvování jim oznámí výsledky velitel MP, zda pokračují dále nebo zda přijímací řízení v této fázi končí. Úspěšní uchazeči se pak účastní testů psychologické způsobilosti k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření jsou určeny výhradně pro potřebu výběrového přijímacího řízení zaměstnavatele a uchazečům se nesdělují. Vyšetření je možné opakovat nejdříve po jednom roku. Po absolvování psychotestů budou uchazeči zpravidla do 14 dnů písemně vyrozuměni, zda na základě vyhodnocených výsledků pokračují v další části výběrového řízení a to v personální části.

Personální část - podání žádosti k výběrovému přijímacímu řízení na místo strážníka musí žadatel dodat osobní dotazník, žádost o výpis z trestního rejstříku(ne starší tří měsíců), výpis zda nebyl řešen přestupkovou komisí a vstupní informace, obsahující další požadavky spojené s nástupem k MP (OP, ŘP, Zbrojní průkaz..). Dále uchazeč bude pokračovat nástupem na intenzivní řádný kurz pro strážníky (čekatele), který je zpravidla v délce 10 týdnů. Tento je ukončen získáním osvědčení o fyzické způsobilosti (zvládnutí prvků sebeobrany) a získaným osvědčením vykonanou písemnou a ústní zkouškou před komisí MV ČR. V tento okamžik se stává čekatel strážníkem. 

Testy fyzické způsobilosti k výkonu práce strážníka

Testy jsou složeny: klik-vzpor ležmo opakovaně, leh sed opakovaně, běh na 2km, běh na 100m, plavání na 100m, překonání výškové překážky, vedení sebeobrany, taktika provádění služebních zákroků, základy práce na laně ve výškách.

Pro úspěšné zvládnutí testů fyzické způsobilosti je zapotřebí uspět ve všech disciplínách. Povoleno je jen jednu nesplnit. Hodnocení není rozdílné podle věkových kategorií a ani pohlaví. Podrobné podmínky jednotlivých testů a jejich plnění lze získat u velitele MP.

Kvalifikační předpoklady a požadavky na výkon práce strážníka

Kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání osvědčení k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV ČR č.418/2008 Sb.,

Kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie je držení zbrojního průkazu skupiny "D" dle zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

 • Získání zbrojního průkazu je organizováno vedením MP v průběhu nástupního kurzu (školení ve školícím středisku).
 • Jednou ze základních podmínek k získání zbrojního průkazu je podmínka bezúhonnosti podle §22 zák.119/2002 Sb., a spolehlivosti podle §23 zák.119/2002 Sb.
 • Bezúhonnost a spolehlivost osoby posuzuje místně příslušná sekce zbraní a střeliva Policie ČR (Břeclav) příslušné k vydání zbrojního průkazu.
 • Při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení.

Výcvik strážníka

Nově přijatí zaměstnanci jsou zařazováni do nástupního kurzu dle termínu akreditovaného školícího střediska v jehož závěru skládají zkoušku odborné způsobilosti před komisí jmenovanou ministerstvem vnitra ČR. Obsah a rozsah zkoušky se řídí vyhláškou MV ČR č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Po úspěšném složení zkoušek pak získávají osvědčení o splněných odborných předpokladů strážníka a jsou zařazeni do určených pracovních směn. Pracovní doba je ve výkonu služby zpravidla 11-ti hodinová / turnus. V rámci studia budoucí strážníci musí zvládnout po teoretické stránce následující normy a disciplíny:

 1. Ústava České Republiky
 2. Listina základních práv a svobod
 3. Zákon o obecní policii
 4. Zákon o obcích
 5. Trestní zákon a trestní řád
 6. Zákon o přestupcích
 7. Správní řád
 8. Tabákový zákon 
 9. Zákon o policii ČR
 10. Živnostenský zákon
 11. Zákon o zbraních a střelivu
 12. Dopravní služba
 13. Základy kriminalistiky
 14. Aplikovaná psychologie
 15. Základy první pomoci
 16. Vyhlášky města Mikulova
 17. Interní předpisy
 18. Fyzická příprava
 19. Taktická příprava
 20. Střelecká příprava

Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie:

a) čekatel - splňuje podmínky §4 odst. 1 písm. a) až e)

b) strážník - splňuje podmínky §4 odst. 1

c) zaměstnanec - není čekatelem nebo strážníkem (civilní zaměstnanec) - nevykonává oprávnění strážníka a neprokazuje příslušnost k obecní policii

Nábor, podmínky

15.3.2024 hledáme strážníka zobrazit dokument [77kB]