Vyhodnocení dotazníku Máte obavy z kriminality?

Dokument zveřejněn: 16.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

Tento dotazník má sloužit ke zjištění pocitu vnímání bezpečí obyvatel města Mikulov.

Obsahově je zaměřen na setkání se s trestnou činností, obranou před trestnou činností a možnosti spolupráce a dalších řešení s výhledy do budoucna. Výrazně napomáhá ke zkvalitnění práce represivních a preventivních složek působících na území města Mikulov.

Dotazník byl distribuován do rodin prostřednictvím školských zařízení a návratnost byla téměř 80%, což má svou významnou vypovídací hodnotu. Zainteresované složky by se měli vážně věnovat zjištění, která vyplynula z tohoto dotazníku a rozhodně by je neměla podceňovat.

 

Celkem se k vyhodnocení vrátilo 357 vyplněných dotazníků, které byly vyhodnotitelné.

 

     Při pročítání výsledků je nutné brát na zřetel, že čísla jsou skutečné údaje uvedené občany. Ne vždy musí součty čísel v jednotlivých otázkách korespondovat se součtem vyplněných a odevzdaných dotazníků. Totiž, ne každý občan vyplnil odpovědi na všechny položené otázky.

 

 

Otázka č. 1.
Obyvatelé města se cítí být nejvíce ohroženi

1.      ORGANIZOVANÝ ZLOČIN – 323

2.      VRAŽDA – 308

3.      ZNÁSILNĚNÍ – 294

4.      KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM DO BYTŮ, SKLEPŮ … - 288

5.      LOUPEŽ – 287

6.      KRÁDEŽE AUT A Z VOZIDEL – 286

7.      UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ – 284

8.      GRAFITI – 284

9.      RVAČKA – 281

10.  VÝTRŽNICTVÍ – 279

11.  KAPESNÍ A DROBNÉ KRÁDEŽE – 274

12.  VYDÍRÁNÍ – 271

13.  POMLUVA – 269

 

     Obecně se dá říci, že jsou to vcelku přirozené reakce na položenou otázku, kde obyvatelé měli známkami 1-5 ohodnotit nebezpečnost, jakou oni osobně přikládají tomu, či onomu tr. činu (tedy, který je nejvíce ohrožuje). Určité zneklidnění lze spatřovat u „znásilnění“, které se zařadilo na celkové 3 místo s 294 hlasy ! Toto může být do jisté míry ovlivněno skutečností, že z odpovídajících byla převážná většin žen.

     Z kriminogenního hlediska tento názor občanů města koresponduje se skutečným stavem skladby kriminality ve městě. Jen tr. činy vražda a organizovaný zločin nejsou v našem městě obvyklé a zjištění u znásilnění je znepokojující.

 

 

Otázka č. 2.

Jak jste spokojeni s Policií ČR ?         

1.      JSEM NAPROSTO SPOKOJEN – 25

2.      JSEM SPÍŠE SPOKOJEN – 181

3.      JSEM SPÍŠE NESPOKOJEN – 121

4.      NEJSEM VŮBEC SPOKOJEN – 26

Celkem odpovědělo na tuto otázku 352 občanů. Celkovou známkou by mohla být lepší 2.

 

Otázka č. 3.
Jak jste spokojeni s Městskou policií ?

1.      JSEM NAPROSTO SPOKOJEN – 46

2.      JSEM SPÍŠE SPOKOJEN – 164

3.      JSEM SPÍŠE NESPOKOJEN – 109

4.      NEJSEM VŮBEC SPOKOJEN – 35

 

Celkem odpovědělo na tuto otázku 356 občanů. Celkovou známkou by mohla být horší 2. U MP je vidět zřejmý rozpor mezi občany (srovnání odpovědí na otázku 1 a 4) je o 21 občanů více (naprosto spokojeno) a o 9 občanů více (naprosto nespokojeno), než je tomu u Policie ČR. 

 

Otázka č. 4.
Nejste-li spokojeni uveďte proč je tomu tak ?

POLICIE ČR – pěší KO, rómové a výtržnosti v noci, není je vidět na sídlišti, není je vidět     vůbec, jsou jen mimo město a telefony neberou, nedělají KO restaurací, neřeší krádeže, jsou úplatní, není je vidět v noci, nic nedělají - jen mrhají státními penězi, když je potřebujete – tak nikde nejsou, dojdou až když je po všem, ví o tr. činech a nic nedělají, kamarádí se s delikventy, neřeší noční klid u barů, nedělají KO na alkohol a mladiství, neochota, lhostejnost, zaměstnávají nejhloupější lidi, neslouží spolu PČR a MP. Starají se o co nemají a o co se mají starat, o to se nestarají. Zvýšit aktivitu.

MP MIKULOV – nemají kamery, je špatná legislativa – malé pravomoce, rómové a výtržnosti v noci, není je vidět na sídlišti, nejsou na Mušlově, starají se jen o blbosti, není je vidět, chodit pěšky, dělají jenom parkování, navýšit MP o roma, MP nemá psa, známé řeší domluvou, KO restaurací a na mladistvé a alkohol, zvýšit pravomoce MP, MP nemá fyzičku, neumí jazyky a je jich málo, není je vidět v noci, jen mrhají státními penězi, nesedět v kanceláři, MP je málo, jsou staří, špatná organizace, neřeší pěší zónu, dělají jenom botičky – měli by za to dostat vyznamenání, na rvačku přijedou jen dva, vyměnit velitele a část lidí, kontrola starostou a Babicovou, spolupráce MP a PČR, neochota, MP a PČR zaměstnává nejhloupější lidi, náměstí – parkování. Zvýšit aktivitu.

 

      K tomuto bodu není co dodat, jsou to subjektivní názory občanů, z nichž k mnohým bude muset být přihlédnuto a zaujmout buď dílčí, či rámcová opatření vedoucí ke zlepšení a nápravě stavu věcí.

 

      

Otázka č. 5.
Stal jste se obětí trestného činu na území našeho města ?

     U této otázky se vyjadřovali občané i k přestupkovému jednání, takže souhrnná čísla vyjadřují skutečnosti dohromady (tr. činy a přestupky).

 

     Celkem na tuto otázku odpovědělo 208 občanů, z nichž se obětí výše uvedeného jednání stalo 85 občanů (což je každý 3 občan) a z toho 59 občanů se stalo obětí opakovaně (více než jednou). Dalších 37 občanů tuto skutečnost neohlásilo.

Jednalo se o: DROBNÁ KRÁDEŽ – 99

                       KRÁDEŽ AUTA ČI VĚCÍ Z VOZIDLA – 81

                       RVAČKA – 23

                       VLOUPÁNÍ – 37

                       VÝTRŽNICTVÍ – 23

                       UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ – 26

                       KRÁDEŽ JÍZDNÍHO KOLA – 22

                       LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ – 12

A další: noční klid – 10, dopravní nehoda – 7, znásilnění – 7, neplacení – 5, na pracovišti – 5, nezletilým – 5, domácí násilí – 4, krádeže z vinohradů – 4, krádeže rz – 3, podvod – 3, prádlo ze šňůry – 3, benzin z auta – 2, šikana – 2, napadení psem – 1, založení požáru – 1, grafiti – 3.

Stal jste se někdy svědkem: 86 občanů uvedlo, že se stali svědky ( každý 4 občan).

Ohlásil jste to na PČR a MP: 131 občanů celkem ohlásilo, že na nich byl spáchán skutek, či byly svědky nějakého skutku. Každý 2 občan toto ohlásil.

Proč tuto skutečnost neohlásili: udělali to za mně jiní, je to stejně zbytečné, nic se s tím nebude dělat, stud, strach, stejně nikoho nechytnou, stejně nic nevyřeší, vyřeším si to sám. Byla jsem mladá – bála jsem se.     

Byl vámi popisovaný čin spáchán na území našeho města: 162 občanů uvedlo, že ano.

 

 

Otázka č. 6.
Pamatujete si místo spáchání trestného činu ?

NEJČASTĚJI UVÁDĚNÁ MÍSTA: COOP parkoviště, koupaliště, Atrium, Matys, Piaristů, Bonanza, ul. Nádražní, sídliště byt, ul. 22 Dubna, lékárna a lékař – čekárna, ul. Alfonse Muchy, ul. Koněvova, ul. Kapucínská, centrum města – náměstí a zámecký park, zahradní kolonie (za kasárnami), Nonstop bary, čerpací stanice, ul. Husova, U Lišáka, ZŠ Hraničářů a hřiště na ZŠ, U čerta, Snack bar Pavlovská, na pracovišti.

 

     Tato otázka je koncipována tak, aby místa zde uvedená byla po vyhodnocení více monitorována POLICIÍ ČR a MP MIKULOV. Do těchto prostor by měl být směrován výkon služby.

     

Otázka č. 7.
Pamatujete si kdy byl tento čin spáchán ?

     U této otázky bylo odpovědí dohromady 73. Nejstarší uvedené datum je r. 1993 a nejnovější bylo v lednu r. 2005. Převážně však se odpovědi vztahovali k roku 2000-2005. Občané jen výjimečně odpověděli přesným datumem.

 

 

Otázka č. 8 a 9.

Podnikli jste v posledních dvou letech nějaká bezpečnostní opatření ?

     Jednalo se o shodné odpovědi, proto shrnuto do jednoho vyhodnocení.

Jednalo se o: UDĚLALI JSME MIMOŘÁDNÁ SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – 6

                       UDĚLALI JSME URČITÁ DÍLČÍ OPATŘENÍ – 51

                       UDĚLALI JSME BĚŽNÁ OPATŘENÍ – 237

                       NEPOVAŽUJEME ZA NUTNÉ PROVÁDĚT JAKÁKOLI OPATŘENÍ – 48

    

     Z výše uvedeného je zřejmé, že občané investují do zabezpečení svého bezpečí podprůměrně. A když už, tak jsou to buď opatření zcela běžná a nevynucená a na druhou stranu, ale i alarmující – viz odpovědi v otázce č. 10. (zbraně).

 

  

Otázka č. 10.
Jestliže ANO, byla to tato opatření ?

POŘÍDILI JSME SI MOBILNÍ TELEFONY PRO VZÁJEMNOU KONTROLU – 247

NEVPOUŠTÍME NEZNÁMÉ LIDI DO BYTU – 226

VYHÝBÁME SE NEBEZPEČNÝM MÍSTŮM VE MĚSTĚ – 189

CHODÍME SI VE VEČERNÍCH HODINÁCH NAPROTI – 161

POŘÍDILI JSME SI BEZPEČNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE – 93

OPATŘILI JSME SI JINÝ OBRANNÝ PROSTŘEDEK – 40

VE VEČERNÍCH HODINÁCH NEVYCHÁZÍME Z BYTU – 42

OPATŘILI JSME SI CVIČENÉHO PSA – 28

NAVŠTĚVUJEME KURZY SEBEOBRANY – 12

OPATŘILI JSME SI STŘELNOU ZBRAŇ – 8

OPATŘILI JSME SI PLYNOVOU PISTOLI – 6

 

     Z výše uvedeného je zarážejících hned několik faktorů

-         nebezpečným místům ve městě se vyhýbá 189 občanů z 357, kteří dotazník vyplnili !

Nebezpečná místa jsou popsána v odpovědích na otázku č. 12.

      -     jiný obranný prostředek si opatřilo 40 občanů – jaký ?!

-         střelnou zbraň si opatřilo 8 občanů ! Z toho 4 muži a 4 ženy !! Jsou registrovány ! Nejedná se o zbraně zakázané ?!

 

     Celkově se však dá říci, že učiněná opatření jsou odpovídající trendům a současné době.

 

 

Otázka č. 11.
Cítíte potřebu bojovat proti užívání drog v našem městě ?

     Celkem 146 občanů cítí potřebu bojovat proti užívání drog v našem městě a jako důvod uvádějí:  obava o děti, ohrožení rodiny a jejích hodnot, ohrožení a devastace zdraví, zná dealery, zná lidi co je berou a jak na ně působí, protože zabíjí, s jejich užíváním je spojená kriminalita a pokleslé mravy, bortí vztah k hodnotám, protože jsou na školách (ZŠ), protože marihuana je lehko dostupná.

 

 

 

Otázka č. 12
Cítíte se být Vy, nebo Vaše rodina ohroženi v našem městě, kde a proč ?

     V našem městě se cítí být ohroženo celkem 121 občanů z 357, tj. každý 3 občan. 236 občanů vůbec na tuto otázku neodpovídalo a nebo uvedlo ne.

Kde a proč: Autobusové a vlakové nádraží – neznámé lidi, slabé osvětlení, bezdomovci, mladí rómové,  hospody a bary – opilci, drzá omladina, rvačky výtržnosti, na neosvětlených prostranstvích a ulicích – strach z přepadení, není vidět, kdo jde za námi a proti nám, ul. Alfonse Muchy – nonstop bary a herny, velká koncentrace opilých mladých a mladí rómové, rušení nočního klidu, Náměstí – opilci, mladí rómové, kteří okrádají a jsou drzí, velký pohyb neznámých osob, hlavně v noci, rušení nočního klidu, bezdomovci, ul. Brněnská – hlavně v noci a ráno mezi 4-6 hodinou, přepadání, bar Matys – opilci rvačky, rušení nočního klidu, čerpací stanice Shell – neznámý lidi, organizovaný zločin, okrádání, vykradení auta,ul. Piaristů – samá hospoda, bary a diskotéka, opilci, mladí opilý a drzí, výtržnosti, rvačky, okrádání, ulice hrůzy, rušení nočního klidu, Amfiteátr – drzá a divoká omladina, ohně, tma, volně pobíhající psi, stříkačky, rómská komunita – jen kradou, opíjí se zejména mladí, jsou drzí a nevyzpytatelní a to i děti, Casino bar u kina – alkohol  a omladina, výtržnosti, rvačky rušení nočního klidu, bar U Čerta – fe?áci pochybné osobnosti, výtržnosti, rušení nočního klidu, nikdo si s tím neví rady, hřbitovní park – omladina, ohně, narkomani a přepadaní, stříkačky, psi – volné pobíhání, nikdo to neřeší, exkrementy, pokutovat, obava z napadení, sídliště – celkově nikdo nikoho nezná, nedostatečné osvětlení a parkovací plochy, auta jezdí rychle, moc se tu krade, vykradení auta,  na silnicích – rychlostní komunikace E 52, Pavlovská, sídliště, Piaristů, Komenská, 22. Dubna, Brněnská, jezdí se rychle a nikdo s tím nic nedělá, park Piaristů – opilci, omladina, bezdomovci, mladí rómové, tma a bordel, okrádání, Zámecká zahrada – slabé osvětlení, přepadání i ve dne, mladí rómové, stříkačky,  ul. Rep. obrany – tma žádné osvětlení až na ul. Sportovní a k nádraží ČD, Česká pošta -  tma, opilý  mladí, okradení, vykradení auta, U Chevronu – tma, vykradení auta, pohyb opilců, parkoviště všeobecně u všech nákupních center a ve městě – vykradení aut a z vozidel, Kozí hrádek – zejména v létě, je-li v provozu stánek, omladina, různé oslavy.

     Nejčastěji zmiňovanými konkrétními příčinami jsou: bezdomovci, mladí rómové, rušení nočního klidu, výtržnosti, opilci, rvačky, krádeže a krádeže aut a z vozidel a volně pohozené stříkačky !!             

 

     Uváděná místa ve své podstatě kopírují odpovědi otázky č. 6. jsou tu však i některá jiná. Rovněž se jedná o odpovědi jejichž použitelnost je zřejmá pro směrování výkonu služby bezpečnostních složek působících na území města Mikulov.

 

 

Otázka č. 13.
Cítíte ohrožení Vašeho dítěte, kde a proč?

     Ve své podstatě odpovědi kopírovali počty z otázkou předcházející, jen konkretizace směřuje k dětem. Zejména byly uváděny důvody proč, seřazeno sestupně: drogy, rychlá jízda aut, rómové, šikana, cizí lidé, kriminalita, bezdomovci, únos, koupaliště, psi, alkohol, cigarety, špatné party, krádeže ve škole, dopravní nehody, podomní prodejci, vydírání, drogy na ZŠ Hraničářů, Amfiteátr.

 

Otázka č. 14.

Kdyby jste byl-a starostou města, co by jste udělali pro bezpečnost v našem městě ?

     Opět je nutné si u této otázky uvědomovat, že se jedná o subjektivní názory občanů města a ne vždy odpovídají dobrým mravům:

     Ještě, že nejsem. Vzal bych si násadu od koštěte a mlátil bych s ní zastupitele po hlavách, aby se jim konečně rozsvítilo. Příjimul bych do MP roma (Milan Galba), Věnoval bych se více prevenci. Zbudoval bych konečně kamerový systém. Všichni zastupitelé a radní, to je malá domů, je to negativní příklad, něco bych s tím dělal. Se starostou jsem spokojen. Více hlídek MP v noci. Zvolil bych jinou strategii MP. Více bych dbal na spolupráci PČR a MP. Více a kvalitnějšího osvětlení a to i na okrajích města. Nechal bych osvítit i křižovatku na rychlostní silnici E52 na Březí. Posílil bych MP. Zrušil bych MP. Podporoval bych více mimoškolní aktivity. Kontroloval bych rychlou jízdu aut po městě (Pavlovská, Komenského, sídliště, 22. Dubna). Udělal bych pochůzkáře, jako tomu bylo za první republiky, Více hlídek na sídlišti a na nádraží ČD. Dal bych více pravomocí MP. Postaral bych se, aby bylo vidět i PČR. Zavedl bych veřejně prospěšné práce pro nepřizpůsobivé. Zavedl bych lepší koncepci a organizaci práce MP. Hlídal bych si peněženku. Nenechal bych radu a zastupitele kecat do řízení MP. Větší přísnost – to by se změnilo hodně, zejména bezpečnost. Vyměnil bych obsazení MP – nezkorumpované a neúplatné strážníky zvenčí – to by byl pořádek. V současnosti je to těžké. Strážníky, co si sjednají respekt a ne ty co vše přehlíží. Zveřejňoval bych ve Zpravodaji jména zlodějů a delikventů. Byl bych tvrdší. Vyměnil bych velitele MP. Až budu starostou, tak to zveřejním a prosadím. Řešil bych nepřizpůsobivé rómy a zejména jejich děti. Udělal bych něco s bezdomovci. Pořídil bych pro MP radar (měřit - pokutovat). Postaral bych se, aby zákony platili i pro romy. Více hlídek MP. Zavedl bych tvrdé postihy. Zvýšil bych počet MP a zkvalitnil jejich činnost tak, aby bylo více hlídek (třeba i dvě). Zavřel bych ty, co škodí.   

 

     Ve vztahu k bezpečnosti byly nejčastěji zmiňovány fakta jako:  Navýšit počet MP, MP se psem, zbudovat kamery, spolupráce MP s ostatními, lepší koncepce a organizace, MP a PČR více pěší, řešit rychlou jízdu aut po městě, přesunout PČR zpět na město, větší pravomoce MP, podpora mimoškolních aktivit, řešit rómy.        

 

 

Otázka č. 15.

Město Mikulov zvažuje možnost pořízení MMKS a PPMNÚ s přednáškami. Souhlasili by jste s tímto ?

     Tato otázka má dvě podotázky, MMKS a PPMNÚ.

MMKS: 241 občanů by zřídilo MMKS, 29 občanů by to udělalo už dávno, 13 občanů nabídlo dokonce finanční spoluúčast na vybudování MMKS, 10 občanů by MMKS nebudovalo (nejsme přece PRAHA), 2 občané by rozšířili stávající kamerový systém. Dalších 62 občanů se buď odpovědi zdrželo a nebo uvedli, že neví.

     Z výše uvedeného je více než zřejmé, že občané si přejí MMKS, který bude sloužit k monitoringu nejzatíženějších lokalit a nebude účelově zneužíván. Jsou sice v odpovědích drobné připomínky k narušování soukromí osob ze sledovaného místa, ale i přes tyto výhrady nakonec občan stejně uvedl, že je to potřebné, dobré a moderní opatření směřující k minimalizaci skutkového jednání a zvýšení pocitu bezpečí občanů města. Bylo i mnoho takových, co odpověděli, že jim to ale vůbec nevadí, protože slušný člověk přece nemá co skrývat.

     Občané většinou navrhovali umístnit kamery na: sídliště, parkoviště, ul. Piaristů, ul. Husova, ul. Brněnská, ul. Pavlovská, střed města, Náměstí, ul. Komenského a u kina. Ale byly i takové názory, že mají být všude, na každé ulici.   

 

PPMNÚ: Odpovědi byly početně téměř shodné s odpověďmi na MMKS. 238 občanů si přeje kvalitní prevenci a to zejména na ZŠ, SOU a SŠ a gymnáziu s výkladem o zákonnosti a možných postizích, které by dělali specialisté (PČR, MP, lékaři…). Ale nejen to. Občané si také přejí, aby se dělalo více pro kvalitnější využívání volného času zejména mládeže ve věku od 14-20ti let. Protože právě tito se dle jejich vyjádření jen tak poflakují po venku, tropí výtržnosti a vandalismus a posedávají po hospodách a barech. Poměrně často bylo navrhováno, že v Mikulově není adekvátní kvalitní klub (nízkoprahové zařízení) právě pro tuto skupinu mládeže.

     Což je bohužel pravda. A do budoucna se bude muset s tímto fenoménem něco udělat. Toto je úkol pro funkcionáře města, odborné komise a školská zařízení na území města.

     Současně padlo hodně připomínek (88 občanů), že se zde ve městě pro prevenci nic nedělá a že stav je neúnosný a to se zejména projevuje na chování a vystupování školské a studentské mládeže !!

   

Otázka č. 16.
Máte nějakou další připomínku ?

     Další připomínky k bezpečnosti ve městě jsou seřazeny sestupně dle početnosti uvádění: rómové a mladí rómové, výtržnosti mladých v noci a nad ránem mezi 04:00-06:00, bezdomovci – jsou opilý, vypadají nevábně ošklivá reprezentace, rvačky,  rušení nočního klidu a výtržnosti v blízkosti hospod a barů (sídliště, Piaristů, Pavlovská, Náměstí, střed města, čerpací stanice), kontroly na alkohol po hospodách a barech na mladistvé MP s PČR, chování a vystupování mladistvích a jejich potulování po nocích, hlídat auta a kontrolovat proti krádežím, grafiti po celém městě, zvýšit kontrolu na drogy a mladistvé, přísněji pokutovat rozkopané koše a poničenou zeleň mladistvími, trestat bouchání petard, dohled nad dopravou nejen u ZŠ, ale i na křižovatkách Komenského a Piaristů, jako to bývalo, je tam hodně dětí, na náměstí u Čs. Spořitelny je nevhodně umístněn bankovní automat – všichni kolem Vás chodí a každý na Vás  kouká, není kam utéct, na křižovatce Komenského instalovat semafory, řešit rychlou jízdu aut po městě – měřit a pokutovat, bezdomovci spí v zimě v panelákách a domech, kde z nich mají děti strach a není to výchovné a hezké, přednášky na školách i s církví, policie jezdí podnapilá, v Milovickém lese sřílí pytlák, všichni ho znají, má u sebe brokovnici, jezdí opilý, v barech napadá lidi, PČR to o něm ví a nikdo s tím nic nedělá, kamarádíčkování policie se zloději a delikventy, odvézt pí. Ing. Šimkovou do blázince – co dělají naše slavné sociální pracovnice, více respektu druhých a méně starosti o druhé,  víra v boha a rodinu a nebude potřeba MMKS, obnovit dopravní hřiště na Amfiteátru, osvětlení po celém městě – zkvalitnit, na zahrádkách po celém Mikulově se pěstuje konopí, co chcete řešit, když jsou v parlamentu samý zloději a organizovaný zločin je na bíledni!! A radnice …

     Opět se jedná o subjektivní názory občanů, ale zcela rozhodně jsou některé přínosem a bude třeba se jim věnovat a příjimout patřičná adekvátní opatření v rámci zákona a možností.

 

Závěrem společný věk všech respondentů, děleno na ženy a muže s průměrným věkem a nejmladším a nejstarším respondentem z každé skupiny obyvatel.

ŽENY:  odpovědělo celkem 253, nejstarší bylo 80 let,  nejmladší bylo 13 let, průměrný věk 34,2 let.

MUŽI:   odpovědělo celkem 103, nejstaršímu bylo 85 let, nejmladšímu bylo 14 let, průměrný věk 37,9 let.

     Dva respondenti se dokonce i podepsali.

 

 

Závěrem

     V této anketě bylo celkem rozdáno 1.500 dotazníků. Dotazníky byly distribuovány do rodin prostřednictvím škol působících na území města MIKULOV a vyplněných, vyhodnotitelných dotazníků bylo vráceno 321. Většina dotazníků se vrátila zpět, protože některé už do rodin donesl jiný sourozenec a další byly vráceny protože se nejednalo o děti, které by měli i s rodinou trvalý pobyt v Mikulově.

     Ve své podstatě se dá říci, že dotazníky zavítali do 321 rodin v MIKULOVĚ a to je celkem 963 – 1284 oslovených osob, vycházíme-li z předpokladu, že v rodině jsou 3-4 osoby společně. To v celkovém měřítku k počtu obyvatel v Mikulově představuje zastoupení ?.  Tím spíše tato část obyvatelstva má vypovídací hodnotu, pokud přihlédneme k celkovému průměrnému věku všech respondentů, kteří dotazník vyplnili a ten je 37 let !  Jedná se tedy o obyvatele v aktivním věku, kteří mají založeny rodiny – mají zodpovědnost, určité životní zkušenosti  a zájem o budoucnost.

 

     Z výše uvedeného je zřejmé, že výsledky ankety „Máte obavy z kriminality?“ mají svou vypovídací hodnotu a dle tohoto by také k nim mělo být přistupováno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

za MP Mikulov a KPPK města Mikulov

vyhotovil: Hamerník Jiří

Dokument je zařazený v kategoriích: