Bezečná lokalita

Dokument zveřejněn: 16.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

Pomáhejte nám, pomáháte tím sami sobě

BEZPEČNÁ LOKALITA

 

 

 

Tento projekt má sloužit kvalitnější komunikaci obyvatelstva města Mikulov se zástupci místní samosprávy a státní správy v přenesené působnosti a zejména pak vztahu obyvatelstva k Policii ČR a strážníkům MP Mikulov.

 

 

 

     Ve své podstatě se jedná o kvalitnější a komplexní informovanost obyvatelstva formou tiskovin, letáků a nálepek (samolepek), které přiblíží výkon funkce policisty ČR a strážníka MP, spolu s jejich pravomocemi a kontakty v případě potřeby. Rovněž bude tento projekt cílen na spolupráci občanů města s bezpečnostními složkami tak, aby tato spolupráce vedla pokud možno k bezprostřednímu odhalení pachatelů trestných činů a to zejména majetkových a násilné povahy.

     Snahou bude oslovit občana a nenuceně ho vést ke spolupráci s bezpečnostními složkami spolu s vysvětlením, že tato spolupráce se mu vyplatí – jelikož teď svým oznámením on zachránil sousedův majetek a příště zas soused učiněným oznámením zachrání jeho majetek. Samozřejmostí je apel, který bude provázet každý jeden distribuovaný materiál a to, že normální je dbát zákonů a ne je obcházet.  

 

 

Cílová skupina

 

     Cílovou skupinou se stává každý potencionální příjemce tiskovin, letáků a nálepek, který je trvale hlášen k pobytu na území města Mikulov, či jen ten, který se trvalým pobytem nachází v určité vybrané lokalitě (části města). Tyto lokality budou vybírány po vzájemné analýze Měú, MP a OO PČR a bude zohledňován konkrétní nápad trestné činnosti v dané lokalitě a možnost pomoci občanů, která by vedla k odhalení pachatele.

 

     Ve své podstatě až na výjimky budou osloveni tímto projektem veškeré rodiny na území města s tím rozdílem, že každá rodina bude oslovena v jiném duchu (dle nápadu tr. činnosti).

     Zvláštní pozornost bude věnována tzv.“viktimním“ skupinám, jako jsou senioři, děti a mládež.

 

 

Současný stav

 

     Současný stav je naprosto nevyhovující, co se týče možností obrany občana před páchanou trestnou činností a rovněž tak i možností spolupráce se státními institucemi, které se zaobírají problematikou prevence kriminality.

     Zejména je v současnosti největší problém páchaná majetková trestná činnost (a to počínaje od krádeží prostých, až po vloupání do bytů i vozidel a rovněž také krádeže vozidel. Běžným typem krádeže je krádež v obchodních řetězcích zastoupených na území města společensky nepřizpůsobivými jedinci.

 

 

Prostředky a metody k dosažení cíle

 

     Prostředkem se stává tiskovina, leták, či nálepka s preventivní tématikou a odbornou radou, jak postupovat při předcházení páchané trestné činnosti, ale i postupy pro oběti trestných činů.

     Jedná se zejména o informace typu: na koho se obrátit, jak jednat, co udělat – co nedělat a jakým způsobem se domoci svých práv.  

 

 

Rozsah a časový plán

 

     Rozsah je ve své podstatě po celém území města Mikulov. V opačném případě by se snižovala efektivita úměrně neposkytnuté informaci jednotlivci.

     Předpokladem je distribuce tiskovin, letáků a nálepek s preventivní tématikou před začátkem turistické sezóny. Z důvodu toho, že město Mikulov je polohou tranzitním městem na mezinárodním hraničním přechodu a v turistické sezóně je již tradičně zaznamenáván rapidní nárůst výše uvedených skutků. První konkrétní výsledky se očekávají až za jeden kalendářní rok, kdy je možné porovnat kriminalistické statistiky. Uvedeno konkrétně: leden – březen 2005 zadání a výroba materiálů, duben 2005 distribuce, leden – únor 2006 vyhodnocení.

 

 

Materiální a personální zabezpečení

 

     Materiální zabezpečení spočívá zejména v distribuovaném materiálu s danou preventivní tématikou, tedy papír, náklady na distribuci a transport od dodavatele k zadavateli.

     Personálně je projekt zastřešen MP Mikulov, jako předkladatelem projektu a současně i teréními pracovníky v ulicích města, kteří mohou přinést okamžité poznatky od občanů města.

 

 

 

Finanční náročnost

 

     Jedná se především o papírenské výrobky, z nichž převážně nálepky budou v barevném provedení. Při počtu 7.800 obyvatel ve městě Mikulov běžným způsobem výpočtu (: 3)dojdeme k číslu 2.600 rodin. Tento počet by měl být dostačujícím, aby každá rodina ve městě Mikulov byla těmito materiály oslovena.

 

     Bude-li se jednat o informační tiskovinu – 2.600ks

                                      informační leták   -          2.600ks

                             a       2x nálepky    -                   5.200ks

                          celkem      -                   10.400ks informačního materiálu

 

  Průměrná cena formátu A4 v jednobarevném provedení je 00,30,- až 05,-Kč.

  Průměrná cena jedné nálepky je 00,50,- až 10,00,-Kč.

  Konečná výše ceny je však přímo úměrná celkovému objemu tisku. Už při objednávkách nad 200ks jsou výrazné slevy.

 

     Při ceně informačního letáku 02,00,-Kč za formát A4 x 5.200,-Kč je cílová cena všech informačních materiálů v předpokládané výši 10.400,-Kč.

     Při ceně jedné nálepky 03,50,-Kč x 5.200ks je cílová cena všech nálepek v předpokládané výši 18.200,-Kč.

 

Celkem:

                Informační materiály…………………10.400,-Kč

                Nálepky (samolepky)…………………18.200,-Kč

                Doprava a výroba kovolisů…………..8.500,-Kč

                Distribuce materiálů k odběrateli…..6.700,-Kč

 

             Celkové náklady                       44.800,-Kč

 

 

     Tento projekt zamýšlíme uskutečnit za pomoci dotačních titulů z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality na rok 2005 z kapitoly na sociální prevenci.

     Doporučujeme městu vstoupit do tohoto projektu částkou 11.200,-Kč, což je 25-ti % podíl na celkových nákladech. Zbylou finanční částku 33.600,-Kč, což je 75-ti % podíl bychom žádali z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality, jakožto participátora projektu.

 

  

Partneři projektu

 

     Na tomto projektu se podílejí MP MIKULOV, Město MIKULOV (zastoupené starostou města p. Kulhavým Eduardem, OO PČR MIKULOV, Tiskárna TMK Moravský Krumlov.

     MP Mikulov je realizátorem, předkladatelem návrhu do tisku a analyzátorem.

     Starosta Města Mikulov je garantem celého projektu.

     OO PČR Mikulov je odborným poradcem a spoluautorem návrhů do tisku.

     Tiskárna TMK M. Krumlov je výrobcem tiskovin s preventivní tématikou.

 

 

          Očekávaný výsledek

 

     Informovanost obyvatelstva, užší spolupráce s obyvatelstvem města, podíl obyvatel na bezpečnosti v daných lokalitách, pozvolné začlenění obyvatel do problematiky bezpečnosti a díky komunikaci s obyvatelstvem vyvolané na základě těchto informačně naučných materiálů snížení konkrétní páchané trestné činnosti ve vybraných nejzatíženějších lokalitách města Mikulov.

 

   

za předkladatele Město Mikulov

                                                                     vypracoval: velitel MP Hamerník Jiří


Dokument je zařazený v kategoriích: