Víš, kdo je za dveřmi?!

Dokument zveřejněn: 16.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

Tento projekt je určen především seniorům a tělesně postiženým  spoluobčanům. Je zaměřen na posílení jejich bezpečí v místě svého bydliště a snížení tak rizika napadení a následné páchané trestné činnosti na těchto vysoce viktimních skupinách obyvatelstva.

Jako jeden z hlavních prostředků, který by měl tento pocit u výše uvedených rizikových skupin obyvatelstva zabezpečit je instalace bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytu (domu)na náklady města Mikulov za participace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti prevence kriminality. 

 

CÍLOVÁ  SKUPINA

 

     Cílovou skupinou v tomto projektu obsaženou jsou především starší spoluobčané (tzv.senioři) a tělesně zdravotně postižení spoluobčané, kteří jsou z hlediska viktimity vysoce rizikovou skupinou obyvatelstva.

     Není vyloučeno zapojení do tohoto projektu i u osob, které mají oprávněnou obavu o své zdraví a majetek v místě svého trvalého pobytu – matky samoživitelky a osaměle žijící ženy, případně i jinak duševně narušení jedinci začlenění do společnosti. Protože i těmto skupinám obyvatelstva je zapotřebí se věnovat a dbát o jejich bezpečí.

 

SOUČASNÝ  STAV

 

     V současnosti je na území města Mikulov k trvalému pobytu hlášeno celkem 450 osob ve věku vyšším 60-ti let, tělesně, či duševně zdravotně postižených a matek samoživitelek.

     Jsou to poměrně dosti početně zastoupené skupiny obyvatelstva, vycházíme–li z celkového počtu trvale hlášených osob na území města Mikulov a  z tohoto počtu je trvale evidováno na Úřadu práce 15% práce schopných obyvatel. Uvážíme-li, že v bytě jsou většinou hlášeny minimálně dvě osoby k trvalému pobytu, zvyšuje se tímto počet osob oslovených a tedy i ochráněných před následky majetkové trestné činnosti na cca 900 osob. Tento počet osob je v celkovém podílu počtu obyvatel města Mikulov více než 11-ti procentní.

 

PROSTŘEDKY  A  METODY  K DOSAŽENÍ  CÍLE

 

     Základním prostředkem, který chceme prostřednictvím tohoto projektu nabízet cílovým skupinám obyvatelstva na území města Mikulov je kvalitnější zabezpečení vstupních dveří u bytu, či domu zájmové osoby.

 

     Metoda, která se bude používat je následující. Město Mikulov provede analýzu zájmu u cílové skupiny prostřednictvím Mikulovského zpravodaje (informativní tiskovina města Mikulov) a na výsledcích této analýzy zájmu město zakoupí přiměřený počet bezpečnostních řetízků. Tyto následně budou instalovány zájemcům prostřednictvím TEDOS Mikulov s.r.o. (technické a domovní služby města Mikulov), které je stoprocentním vlastníkem město Mikulov. Dle předem stanoveného itineráře bude tato instalace provedena vždy za přítomnosti strážníka MP, který poučí jednotlivce o bezpečném užívání a chování občana, neví-li kdo je za dveřmi, spolu s předání informativního letáku, jak snížit své ohrožení.    Tzv. eliminace viktimity.

 

ROZSAH  A  ČASOVÝ  PLÁN

 

     Rozsah celého projektu je omezen konečným zájmem jednotlivých občanů města o instalaci bezpečnostních řetízků. Předpokladem je, že se toto bude provádět sí?ově po celém území města.

     Časový harmonogram je následující:

     V měsících leden – únor bude proveden dotaz v Mikulovském zpravodaji na zjištění přibližného počtu zájemců. V měsíci březnu bude zakoupen určený počet bezpečnostních řetízků a stanoven harmonogram provádění. V měsících dubnu – červnu bude probíhat samotná montáž s odborným výkladem strážníka o bezpečném chování za dveřmi. Konečné vyhodnocení bude zjištěno do konce kalendářního roku 2006 při pravidelných přednáškách v klubech důchodců. Vyhodnocení celého projektu je proto možné provést na konci roku 2006.

 

          MATERIÁLNÍ  A  PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČNÍ

 

     Prostředkem materiálního zabezpečení jsou bezpečnostní řetízky montované na vstupní dveře bytů a domů zájemců z řad předem určené zájmové skupiny.

     Personálně bude projekt zabezpečen strážníky MP MIKULOV a pracovníky TEDOS Mikulov s.r.o. a tisk a distribuce Mikulovského zpravodaje (dále MZ).

     Osobou garanta celého projektu je starosta města Eduard Kulhavý.

 

 

FINANČNÍ  NÁROČNOST

 

     Otázka finanční náročnosti je přímo úměrná konečnému počtu zájemců z řad oslovené skupiny. Reálným, však nikoli nadhodnoceným počtem zájemců je cca 450 osob (domácností). Tento počet je přímo úměrný i počtu zakoupených bezpečnostních řetízků.

     Další samostatnou kapitolou jsou náklady na montáž TEDOS Mikulov s.r.o., ale i toto se dá řešit v rámci běžné údržby. Strážníci MP Mikulov budou účastni v rámci služby. Tedy nulové náklady na mzdy s tímto spojené.


 

450 ks bezpečnostních řetízků…………………a 115,-Kč……………….57.750,-Kč

tisk a distribuce                                            …………………………………6.500,-Kč

CELKEM  ………………………………………………………….64.250,-Kč

 

     Tento projekt zamýšlíme uskutečnit za podpory z dotačních titulů Jihomoravského kraje z rozpočtu na prevenci kriminality. Kde předpokládáme 50-ti% účast města Mikulov, jako předkladatele a 50-ti% účast Jmk, jako participátora celého projektu.

     V číslech vyjádřeno by se město Mikulov podílelo 32.125,-Kč a Jmk rovněž 32.125,-Kč.

 

PARTNEŘI  PROJEKTU

 

     Na tomto projektu by se partnersky podíleli TEDOS Mikulov s.r.o. a redakce MZ ve stoprocentním vlastnictví města Mikulov.

Dále MP MIKULOV, jako realizátor a odborný poradce.

Fy. Kovo Prokeš Mikulov u které by se bezpečnostní řetízky odebrali (zakoupili).

Participátor Jihomoravský kraj – prostřednictvím poskytnuté dotace k realizaci.

A garantem celého projektu je starosta města MIUKOLV, jako statutární zástupce.

 

OČEKÁVANÝ  VÝSLEDEK

 

     Především se očekává zvýšení pocitu bezpečí výše uvedených rizikových skupin obyvatelstva a současně s tímto faktorem i stížení možnosti páchání trestné činnosti na těchto obětech v jejich domovech a v neposlední řadě snížení počtu trestných činů vzniklých nezodpovědným (viktimním) chováním obětí těchto trestných činů.

 

     Tento projekt navazuje na projekt „Bezpečná lokalita“, který byl realizován Městskou policií Mikulov na přelomu roku 2005-2006 a byl podpořen dotací z Jmk na podporu preventivních aktivit.

 


 

za předkladatele Město Mikulov

vypracoval: velitel MP Mikulov Hamerník Jiří


Dokument je zařazený v kategoriích: