Výroční zpráva MP Mikulov rok 2007

Dokument zveřejněn: 15.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

příloha: statistika-2007.xls, [174kB]

BĚŽNÁ ČINNOST

     MP MIKULOV (dále MP) při své činnosti prováděla službu pěší v souladu s denním plánem služeb v lokalitách – zámecký areál, hřbitov, areál Amfiteátru, ul. Kozí Hrádek, Husova, Náměstí a střed města a sídliště. Více však se hlídka MP pohybuje po městě služebním vozidlem a to z důvodu dosažitelnosti při událostech z MKDS a PCO a akceschopnosti, která se osvědčila léty praxe. A to zejména při přijatých oznámeních na mobilní telefon, kdy hlídka již po cestě k místu hovoří s oznamovatelem a na místě je do několika málo minut a někdy dokonce i v průběhu telefonického hovoru s oznamovatelem. Hlídka je dvoučlenná a to z důvodu nutnosti. Kdy si navzájem členové hlídky dosvědčují své úkony a zákroky a také z důvodu napadení hlídky. V roce 2007 byl zaznamenán pokles  agresivity a brutality v ulicích města a to zejména u dříve problémových zájmových skupin obyvatelstva, mezi které řadíme mládež ve věku 14-26let. Vše je bohužel ovlivněno nadměrným užíváním omamných a psychotropních látek  - hlavně Marihuana, Hašiš, alkohol a zneužívání léčiv a těkavých látek. S tímto úzce souvisí i zjištění tzv. „domácích varen“ (za poslední tři roky jen ze strany MP 13 případů). SKPV Břeclav je v této oblasti až příliš soustředěna na Břeclav a Lednici, ostatní lokality se dostávají do pozadí. Na tuto problematiku jsou v rámci bývalého okresu vyčleněni jen dva zaměstnanci!! Situace je v tomto ohledu dlouhodobě neřešena s neutěšivým stavem a alarmujícími skutečnostmi do budoucna !! MP eviduje za rok 2007 celkem 3 tr. činy útoku na veřejného činitele, z nichž 2 byly před soudem v Břeclavi pravomocně odsouzeny. A další se šetří. Ve dvou případech měli tyto útoky za následek pracovní neschopnost spojenou s pracovním úrazem. Vyjma těchto prac. úrazů MP vykazovala vysokou pracovní neschopnost – počty vyjádřeno celkem 365 dní prac. neschopnosti na celý kolektiv. Toto mělo návaznost na vysoký počet přesčasových hodin spolu s čerpáním řádné dovolené to celé mělo za příčinu trvalou nepřítomnost na pracovišti 2 zaměstnanců po celý kalendářní rok.  Při náročnosti a rozmanitosti úkolů, které jsou na MP kladeny to znamenalo enormní zatížení na službu konající strážníky, kteří s vypětím všech sil sloužili zejména v sezóně (měsíce duben – září).

     U MP Mikulov není kladen zásadní důraz na ukládání pokut v blokovém řízení a následné vybírání finančních částek za takto projednané přestupky. I když,  v této oblasti MP rok od roku získává stále vyšší příjem do městské pokladny – r. 2004/258.500,-, r.2005/582.700,-, r. 2006/625.900,-, r. 2007/755.200,-. Jen pro srovnání: městský rozpočet na r. 2007 předpokládal příjem ze sankčních plateb v částce 600.000,- a MP skutečně přispěla částkou ve výši 755.200,-. Což v číslech vyjádřeno znamená, že MP překročila svůj „plán“ o 155.200,-. Celkové plnění v této kapitole rozpočtu města ze strany MP bylo jako u jediného odboru složky města splněno na 126%!!  

     MP dále v roce 2007 uzavřela naplnění koncepce MP z r. 2004 s výhledem do r. 2007. Nová koncepce s vizemi na další tři roky (do r. 2010) se v současnosti připravuje.

 

          FINANCE

     MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem. Ani rok 2007 nebyl výjimkou.. Dokonce se podařilo z úspor a přesunem (rozpočtovými opatřeními) zbudovat IP radiosí? MP s JPS!

   Služební vozidlo MP má najeto 188.000km a je 5,8 let staré. V rozpočtu na r. 2008 je proto navržena položka na nákup nového vozidla MP a MP bude i nadále provozovat vozidlo staré (jeho prodej by byl nerentabilní) a MP při své současné činnosti (MKDS, PCO, radar, školení, semináře, SKPV, soudy a akce) dvě vozidla nezbytně potřebuje. V roce 2007 si MP zapůjčovala vozidlo z Měú Mikulov a to celkem 220x s odhadovaným počtem najetých kilometrů cca 8.800km. Provozní náklady na staré služební vozidlo by se neměli výrazně v nastávajícím roce navyšovat, protože v r. 2007 byla vynuceně (únavou materiálu) převážná většina součástek vyměněna. Staré vozidlo je po celou dobu (5,8 let) provozováno v extrémních podmínkách a není garážováno, navíc nebylo „zajeto“. V případě nového vozidla je nanejvýš vhodné uvažovat o garážování. K čemuž se výhledově nabízí garáž na starých kasárnách uvažovaných na přestavbu DPS.

     V rozpočtu MP se v tomto roce objevuje zcela nová položka a to provoz a údržba MKDS, CD nosiče a zvýšené nároky na tisk, což je nezbytné pro dokazování ze záznamů z MKDS. 

     Počet strážníků se stabilizoval na 12-ti v nepřetržitém směnném provozu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné ze zákoníku práce. Vysvětleno výše v kapitole „Běžná činnost“.

     Dále je nezbytné zdůraznit, že v rozpočtu na rok 2008 se výhledově uvažuje o navýšení počtu strážníků na celkový a konečný počet 14, což s sebou nese zvýšené náklady na platy a odvody a dále na provoz.

 

     MP i přes tyto zvýšené náklady na provoz vykazuje velmi dobrých výsledků ve své práci, kterou je služba obyvatelstvu města, ale i turistům z celého světa, kteří k nám zavítají. Služba se stává komplexnější se systémovými základy a stále se zvyšující profesionalitu strážníků – zejména v osvojování nových moderních IP technologií pro výkon funkce strážníka pracujícího s moderním vybavením odpovídajícímu požadavkům na službu v kontextu na vývoj trestné a přestupkové činnosti.   

 

          STÍŽNOSTI A PODMĚTY

     MP eviduje za tento rok celkem 3 stížnosti, z nichž dvě (na provoz radaru)  byly shledány neoprávněnými a jedna je stále v šetření na ÚOOÚ (na provoz MKDS). Dále,  69 podmětů od občanů, na které bylo odpovězeno a na základě nichž byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny příslušným orgánům k dořešení. Podměty od občanů pocházejí zejména z www.mp.mikulov.cz a blogu města Mikulov. A v neposlední řadě 16 poděkování za ochotu a nadstandardní činnost, či profesionálně provedený úkon a zákrok strážníků MP, či za pomoc v tísni.. Za všechny jmenujeme majitele odchycených psů z Rakouské republiky 3x, dořešení díky MKDS, za spolupráci OŘ P ČR Břeclav, DI P ČR Břeclav, SKPV Brno, Celní správa Brno, ČOI Brno a ÚOOZ Praha.

         

        TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP

     Stále platí tvrzení z roku předcházejícího, totiž, že MP je v současnosti nejlépe expandující MP v rámci celého Jihomoravského kraje a to jak po stránce velmi kvalitního technického vybavení (plně digitální MKDS s 10-ti kb, Alkotest Dräger Plus com 7410, pult PCO, sada na detekci drog MISTRAL G2, měřič vozidel PRO LASER III TC (radar), stabilní měřiče rychlosti se statistikou 3ks (informativní ukazatele), IP radiosí? MOTOROLA, neprůstřelné anatomické vesty nové generace, vybavení PC a digitální technikou) a další jiné …

     Spolu s tímto se zvyšuje profesionalita, která je vynucena nárokem na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je na velmi vysoké úrovni, spolu s vedením systematické spisové práce při evidenci úkonů a zákroků MP, která je obdivována v odborných kruzích pro svou jednoduchost a účelnost, s kterou je vedena. 

 

          DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA

     V tomto ohledu je největším problémem kamionová doprava a to z důvodu nedostatku parkovacích míst pro tato specifická nákladní vozidla TIR. S každým dalším rokem sílí a parkovacích míst v důsledku znečiš?ování okolí řidiči kamionů TIR ubývá. V této oblasti se jedná téměř o neřešitelný problém, který narůstá diametrální řadou. Je nanejvýš nezbytné vybudování záchytného parkoviště pro tato vozidla, protože se jedná o poslední místo odpočinku a další na trase je až ve Vídni. Takže spoléhat se na Schengenský volný prostor je v tomto případě zcela scestné! Za těmito vozidly zůstává velké množství odpadků neukázněných řidičů kamionové dopravy. Řidiči se dopouštějí i jiné přestupkové činnosti než v dopravě, komunikace jsou rozbité a každá volná parkovací plocha je poničena těmito těžkotonážními vozidly. Každou noc v Mikulově parkuje 80-90 kamionů v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny! Vozidla TIR parkují už i ve městě (u Atria, ul. Gagarinova, Dukelská, Mlýnská, sídliště). Město postrádá záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který by se měl koncepčně řešit v budoucnosti.

     Dalším trvajícím problémem je nevyhovující parkovací kapacita pro osobní vozidla v lokalitě sídliště. Zde jsou velké komplikace při svozu domovního odpadu a se stáním vozidel na zelené ploše. Situace je několik let neřešena a je stále komplikovanější.

     Poměrně často (při náporu letní a zimní dovolené) se tvořili kolony vozidel ve směru na výjezdu z ČR k mezinárodnímu hraničnímu přechodu. Toto bude nejspíše minulostí ve vztahu k Schengenskému prostoru a otevření hranic.

     Nehlášené opravy a havárie vozovek a chodníkových těles ve městě

     Velký počet malých dopravních nehod na území města, z nichž jen v tomto roce je evidováno 6 srážek s chodci a cyklisty, kdy jedna byla tragická. S tímto souvisí i počet řidičů u nichž provedenou orientační dechovou zkouškou byl detekován alkohol. Jen MP v tomto roce zastavila a zjistila celkem u 13-ti řidičů více jak 1,00%. (promile) alkoholu v dechu! Výraznou měrou k těmto zjištěním přispívá MKDS. Není výjimkou, že takovýto řidič před hlídkou MP ujíždí a ohrožuje další účastníky silničního provozu. V tomto roce ve dvou případech byly podnapilý řidiči zastaveni až zatarasením cesty a následnou havárií a dále tito řidiči kladu velmi výrazný odpor při zadržení ve snaze utéci z místa činu!

     V současnosti stále není dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by výrazně napomohlo v dopravní problematice. A? už vozidel špatně parkujících, či tzv. vraků.MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí tomu být vytvořeny podmínky. A ty město Mikulov důstojné nemá (prozatímní řešení jsou stále jen provizorní a „polovičatá“). V této souvislosti MP výrazně stěžuje zákonná překážka v podobě lustrací osob a vozidel, která je ve své podstatě zdržením při zjištění skutečného majitele vozidla, s kterým byl spáchán přestupek.

     V neposlední řadě MP stále mrzí skutečnost, že není považována za partnera v případě řešení dopravní problematiky ve městě, ač tuto dokonale zná a denně se s ní potýká při své práci v ulicích města. Zatímco v regionu prestiž a spolupráce MP stoupá, na místní spolupráci je stále co zlepšovat.

 

          VRAKY VOZIDEL

     V tomto roce bylo řešeno celkem 35 případů vraků vozidel, stejně jako v roce předcházejícím. Podařilo se vyřešit 29 případů. V převážné většině se jednalo o vozidla již neprovozovaná, či v přestavbě a opravě. Ale registrujeme i 5 případů, kdy je majitelé z Brna, Prahy, Ruska, Ukrajiny a Slovenska zanechali na parkovištích v Mikulově s úmyslem se jich takto zbavit. Z dalších nevyřešených případů se ve 4-řech vede stále šetření. A dva vraky na ul. Dukelská (u kasáren) jsou v současnosti již více jak 2 roky neřešitelné, protože nemají majitele a jedná se o majetek z pozůstalostního jednání, kdy dědicové se svých podílů zřekli pro velkou zadluženost umřelého a čeká se na rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnického vztahu k těmto vozidlům.

    

         DROGOVÁ PROBLEMATIKA

     Jedná se o dlouhodobě cíleně a koncepčně neřešený problém ve městě. Jsou zde známy tzv.: „varny“, distributoři, uživatelé, pěstitelé Marihuany. Ale tato problematika není zákonem dána do péče MP. Jedná se o věc specializovaných oddělení a útvarů P ČR a MP s těmito velmi úzce spolupracuje. Avšak spolupráce je omezena jen na předávání poznatků a informací získaných díky velmi vysoké místní znalosti. Konečné řešení je zatím v nedohlednu a MP současný stav a vývoj nikterak netěší. Snaží se proto čím dál více (a to cíleně) získávat informace a poznatky o zájmových jedincích, kteří jsou výrobou, přechováváním, distribucí a užíváním psychotropních a omamných látek velmi dobře známí. A tím spíše je situace alarmující, že se zpátky navrací k těmto látkám i tzv. :“vyléčení ze závislosti“ a vznikají tak další navazující problémy s páchanou trestnou činností a to zejména majetkové a násilné povahy. Není tajemstvím, že z této skupiny se rekrutují pachatelé nejzávažnější trestné činnosti páchané na území města jako jsou loupežná přepadení, která v Mikulově mají „svou tradici“

     Jediná možná cesta je v přípravě rozsáhlých a dlouhotrvajících projektů cílených do této skupiny obyvatelstva a opakovaný apel na Policii ČR k razantním a konečným opatřením. Na první jmenovanou věc není město Mikulov připraveno a pokud bude chtít samo začít alespoň částečně tuto problematiku řešit musí v roce 2008 zahájit první kroky. Musíme v této souvislosti připomenout, že máme v roce 2006 prvního zemřelého na následky užívání drog.

     Zkušenost strážníků MP z ulic a z MKDS je více než výmluvná ! Mladí lidé se dnes bez marihuany ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se podílí na páchání trestné a přestupkové činnosti zejména u této rizikové skupiny. Jedná se sice o celospolečenský problém, ale na město se 7.500 obyvatel mít potvrzeno celkem více než 20 nitrožilních uživatelů, 4 varny, 8 pěstitelů a podezřelých z užívání marihuany nepočítaně…

Varováním budiž vlastní zjištění MP a oznámením od občanů na jednu varnu, kde je prokázáno podezření o vaření Pervitinu minimálně 1-2x za měsíc. Otázkou dále zůstává, kam vyrobené dávky mizí…

 

 

          PERSONALISTIKA MP

     MP pracuje ve stabilizovaném obsazení (11 mužů, 1 žena) v celkovém počtu 12-ti sloužících strážníků rozdělených do čtyř směn po třech. Věkový průměr je 36,9 let a průměr praxe je 8,3 let. Jedná se tedy zkušené zaměstnance, kde se dá předpokládat vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP.

     V tomto roce jeden zaměstnanec ukončil prac. poměr na vlastní žádost a byl přijat nový s 7-ti letou praxí strážníka z města Břeclav.

     Za rok 2007 je registrováno 39 žádostí o přijetí do prac. poměru strážníka MP a na www.mp. se zajímalo o podmínky přijímacího řízení k MP celkem 1305 osob. Jedná se o nebývalý zájem. Nikdy v minulosti nic podobného u MP zaznamenáno nebylo! Mezi žádostmi jsou muži, ženy, současní strážníci MP sloužící v jiném městě (15), ale i policisté (5). Pro MP je toto zjištění pochvalou a výzvou zároveň.

 

          VÝCVIK KURZY A ŠKOLENÍ MP

     MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním. Výcvik je zaměřen na combat střelbu (manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků s nácviky tzv. „na sucho“, slaňování z budov, ve volném prostoru a zdí, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích. To vše pod vedením našeho instruktora, který je držitelem hned 4 osvědčení k této činnosti a instruktora externího. Tento výcvik se těší velkého zájmu médií.

     Vedle výcviku musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost a profesní způsobilost pro řízení vozidla s majákem. Je prováděno školení BOZP. A v roce 2007 bylo provedeno školení se zaměřením na zjištění duševního stavu strážníků směřované k asertivnímu jednání s výsledkem mírně nadprůměrným.

     V r.2007 byli dva strážníci na licenčních zkouškách a jejich výkon patřil k těm lepším (pochvala zkušební komise MV ČR). Hlavní vlna licenčních zkoušek je plánována na r. 2008. Dva strážníci získali osvědčení o odchytu sinantropních zvířat – počet proškolených byl tak zvýšen na 5 strážníků. A dva strážníci jsou držiteli osvědčení o postupu při domácím násilí.

     V uplynulém roce byly strážníci školeni v odborné manipulaci s měřičem rychlosti PRO LASER III TC (radar), na IP radioprovoz MOTOROLA a vyhodnocováním statistik z ukazatelů rychlosti. Jako jedna z mála MP v republice se můžeme pochlubit, že všichni strážníci jsou držiteli osvědčení operátora MKDS od akreditovaného pracoviště MV ČR.

 

          STATISTIKY MP

     MP při své činnosti provádí statistická vyhodnocení výkonnosti a zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je zpracovávána společně s OO P ČR Mikulov a SKPV OŘ P ČR Břeclav. Na základě zjištěných skutečností se přijímají opatření do služeb OO P ČR a zejména pak MP. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím nových kamerových bodů MKDS a operativním opatřením na celý následující rok dopředu. Bohužel je zde nutné zdůraznit, že policie obecně vždy jedná až na základě zjištěných skutečností a proto ne vždy jsou opatření zavedená na základě zjištění z minulého roku účinná.  

     MP vede a zpracovává statistiky v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, který je v tomto ohledu zákonem speciálním.

     Vedou se statistiky: pokut, spisové práce, montáží tech. prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botiček), zjištěných událostí z MKDS, statistik z ukazatelů rychlosti, provedených měření měřičem rychlosti PRO LASER III TC (radarem), nápadu trestné a přestupkové činnosti, vyhodnocování prev. projektů. V roce dalším bude navíc vyhodnocován pohyb hlídky MP za pomoci JPS a audio provoz na telefonech a radiostanicích používaných pro výkon služby.     

 

          PREVENCE A MP

     MP při své činnosti  zcela samozřejmě věnuje pozornost preventivním aktivitám. Mezi běžné v tomto roce, jako v letech minulých počítáme dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Dále, přednášková činnost ve školách a klubech důchodců, která se na vyžádání a díky pochopení vedení města rozšiřuje do celé spádové oblasti města Mikulov. Tvorba a naplňování programu prevence na místní úrovni (PPNMÚ) pro město Mikulov, statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné činnosti a přestupků společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality (KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera pro prevenci kriminality města Mikulov. Účast v regionální KPPK Břeclav. Zastupování a jednání jménem města na Jmk, KPPK Břeclav, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba preventivních projektů, jejich uskutečňování a vyúčtování s vyhodnocením. Pravidelný zisk dotací na tyto projekty – MKDS 680.000,-, měřič rychlosti PRO LASER III TC 220. 000,-, ukazatele rychlosti se statistikou 320.000,-, Bezpečná cesta 19.000,-.

     Spolupořadatelství a účast na dni dětí v Mikulově, na braném dni. Den otevřených dveří na MP Mikulov.

     V roce 2007 se MP dostalo několik poděkování za vykonané přednášky, které byly vedeny: „Poutavou a naučnou formou v profesionálním duchu“ a to i pro návštěvníky z okolních měst a obcí, kteří přijíždějí do Mikulova za účelem těchto přednášek.

 

         ODCHYT ZVÍŘAT

     Protože jsou k tomuto roku na MP 4 strážníci držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat může MP volně pobíhající zvířata chytat. MP je k tomuto účelu vybavena odbornou odchytovou technikou a v roce 2007 bylo takto odchyceno celkem 62 zvířat. 52 psů a koček, z nichž většina byla vrácena majitelům po zaplacení pokuty v blokovém řízení a další byly odvezeni do útulku pro opuštěná zvířata do obce Bulhary. MP tak jako každoročně chytala i jiná zvířata: hady, labutě, ovce, kunu, papouška a ptactvo.

     V 7-mi případech bylo nezbytné odchycené zvíře utratit (sražení vozidlem, nemoc neslučitelná se životem). V tomto roce nebyla použita zbraň proti zvířeti.

     V roce 2007 převzal Tedos s.r.o. objekt, jehož součástí jsou i záchytné kotce MP pro odchycená zvířata a dochází ke komplikacím, kdy Tedos s.r.o. má v úmyslu jejich činnost zde ukončit z důvodu jiného využití areálu. Výhledově na r. 2008 není zatím koncepčně dořešeno, kam bude MP odchycená zvířata dočasně ustájovat.

 

          ZTRÁTY A NÁLEZY

     Za r. 2007 MP eviduje 121 nálezů – zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti jako vystřelovací nože, teleskopické obušky, jízdní kola s dětskou sedačkou, motorová pila, různé nářadí, a registrační značky od vozidel. Klíče, doklady a prázdné peněženky jsou pak nejčastějšími nálezy. Přibližně polovina nálezů pochází z trestné činnosti.

     Dále jsou v průběhu služeb věci odejímány a to zejména jsou-li použity k přestupku, či tr. činu, či přímo z něj pochází. V tomto roce MP odejmula 26 věcí. Zejména chladné zbraně, plynové pistole a další věci jimiž je možno učinit útok proti tělu důraznějším a věci pocházející z krádeží.

 

          INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI

     MP v r. 2007 spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio -  ČS rozhlas, Blaník, Frekvence 1,   Televize – Nova, Prima, ČT1 a ČT24,   Tisk – Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, Nový život, Rovnost, Moravský Jih, Právo, Blesk, Novinky CZ a ČTK,    Email - Stížnosti, žádosti, podměty a dotazy prostřednictvím www.mp.mikulov.cz .

 

          WWW STRÁNKY MP

     MP Mikulov má vlastní www.mp.mikulov.cz , které získávají na popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích ( správci a tvůrci www a MP v ČR). Za tento rok je navštívilo celkem 9430 návštěvníků, což v číslech znamená o 4173 více než v roce předcházejícím, měsíčně 786 a denně 26 návštěvníků. U www stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Zprávy z ulice, MKDS, Profil MP, Zákon o Obecní policii, Nábor k MP, Fotogalerie z výcviku a kurzů, Napište nám, Zajímavosti, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata a Vraky vozidel preventivní varování veřejnosti na provoz radaru a statistiky z ukazatelů rychlosti – v průměru denně 56x.

     Prostřednictvím těchto www informuje MP širokou veřejnost o své činnosti. Jsou pravidelně aktuálně doplňovány a stále se vyvíjejí dle aktuálního stavu u MP a zjištěných skutečností tak, aby byly věcné, přímé a vskutku aktuální. Správu nad těmito www má velitel MP.

     V tomto roce právě kategorie věnovaná fotografiím a provozu MKDS byla a stále je předmětem podané stížnosti na provoz www.mp.mikulov pro porušování soukromí tam zachycených osob. ÚOOÚ prozatím své šetření neukončil a výsledek bude znám na konci měsíce ledna 2008. Nepředpokládáme, že by jsme zákon na ochranu osobních údajů porušovali, protože všechny zúčastněné na fotografiích začerňujeme a to i rz. vozidel v dohledu možné identifikace.

          

          SPOLUPRÁCE MP

     MP spolupracovala v roce 2007 velmi úzce zejména s OO P ČR Mikulov, OŘ P ČR, DI a SKPV Břeclav, KPPK města Mikulov, KPPK Břeclav, Soc. odbor a OSPOD, odbor dopravy a odbor Životního prostředí města Mikulov, Komise projednání přestupků města Mikulov, Okresní a další  soudy ČR (Břeclav, Praha, Brno, Ostrava), Exekutorský úřad Hodonín, inspekce MV ČR, Celní ředitelství Brno, ČOI Brno, ÚOOZ Praha, HZS Mikulov, HZS Břeclav, a Drnholec, RCP Mikulov, Dům zdraví Mikulov, sanitní služba Pasanic, Dům dětí Mikulov, MŠ, ZŠ, SOU a Gymnázium Mikulov, zámek Mikulov a Tedos s.r.o. Mikulov.

     Jsou to organizace  a složky, jejichž činnost se vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími, ale zejména mezi řadovými zaměstnanci. V rámci této spolupráce se nám podařilo minimalizovat mnoho velkých škod a ztrát, ba i zachraňovat zdraví a životy. 

 

          VÝČET AKCÍ V r. 2007

S RCP Mikulov: uprchlíci ze Indie a SríLanky a při akci na běžence na  MBZ a M + Zámeček

S OO P ČR Mikulov: statistiky, analýzy, dotace, rekognice (5x), domovní prohlídky (10), předvádění osob, dopravní nehody, organizovaný zločin a cizojazyčné gangy (v neprůstřelných vestách 2x) výcvik, den dětí, tlumočení do německého jazyka.

S OŘ P ČR Břeclav: analýzy, dotace, dopravní akce.

S SKPV OŘ P ČR Břeclav: statistiky, drogová problematika, hospodářská kriminalita, místní znalost, nezaujatá osoba

ÚOOZ Praha: 3x domovní prohlídky, zadržení pachatelů do výkonu trestu, místní znalost, nezaujatá osoba (neprůstřelné vesty)

Inspekce MV ČR: šetření, místní znalost, nezaujatá osoba

SKPV Brno: 2x poznatky, místní znalost, nezaujatá osoba

ČOI Brno: šetření, poznatky, doprovody, místní znalost

Exekuce Hodonín: doprovody, otevírání bytů, místní znalost (32)

Celní správa Brno: domovní prohlídky 5x a předvádění do výkonu trestu, místní znalost, nezaujatá osoba 2x (neprůstřelné vesty)

HZS  Mikulov: požáry 14x, ekologické havárie 9x, dopravní nehody 17x, otevírání bytů 7x 

Akce na alkohol mladiství: 1x s OO P ČR Mikulov, 1x samostatná MP

Doprovody pracovníků Měú Mikulov: 44x   

 

příloha:  2 listy statistika MP ve formátu world excel + grafy


 

 

za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří

velitel

Dokument je zařazený v kategoriích: