Výroční zpráva MP Mikulov rok 2006

Dokument zveřejněn: 15.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

BĚŽNÁ ČINNOST

     MP MIKULOV (dále MP) při své činnosti prováděla pěší pochůzky v souladu s denním plánem služeb v lokalitách – zámecký areál, hřbitov, areál Amfiteátru, ul. Kozí Hrádek, Husova, Náměstí a střed města a sídliště. Více však se hlídka MP pohybuje po městě služebním vozidlem a to z důvodu dosažitelnosti při událostech z MKDS a akceschopnosti, která se osvědčuje už léta v praxi. A to zejména při přijatých oznámeních na mobilní telefon, kdy hlídka již po cestě k místu hovoří s oznamovatelem a na místě je do několika málo minut a někdy dokonce i v průběhu telefonického hovoru s oznamovatelem. Hlídka je dvoučlenná a to z důvodu nutnosti. Kdy si navzájem členové hlídky dosvědčují své úkony a zákroky a také z důvodu napadení hlídky. Za uplynulý rok (2006) vzrostla agresivita a brutalita v ulicích města a to zejména u mládeže ve věku 14-26let. Vše je bohužel ovlivněno nadměrným užíváním omamných a psychotropních látek  - hlavně Marihuana, Hašiš, alkohol a zneužívání léčiv a těkavých látek. S tímto úzce souvisí i zjištění tzv. „domácích varen“ (za poslední dva roky jen ze strany MP 8 případů). SKPV Břeclav je v této oblasti až příliš soustředěna na Břeclav a Lednici, ostatní lokality se dostávají do pozadí. Na tuto problematiku jsou v rámci bývalého okresu vyčleněni jen dva zaměstnanci!! MP eviduje za rok 2006 celkem 5 tr. činů útoku na veřejného činitele, z nichž 1 se řešil jako přestupek, 2 šetří OO P ČR Mikulov jako tr. činy a 2 jsou v současnosti před soudem v Břeclavi a Brně. Ve dvou případech měli tyto útoky za následek pracovní neschopnost spojenou s pracovním úrazem. Vyjma těchto prac. úrazů MP prac. neschopnost nevykazovala.

     U MP Mikulov není kladen zásadní důraz na ukládání pokut v blokovém řízení a následné vybírání finančních částek za takto projednané přestupky. I když,  v této oblasti MP rok od roku získává stále vyšší příjem do městské pokladny – r. 2004/258.500,-, r.2005/582.700,-, r. 2006/625.900,-. Jen pro srovnání: městský rozpočet na r. 2006 předpokládal příjem ze sankčních plateb v částce 752.000,- a MP měla přispět částkou ve výši 500.000,-. Což v číslech vyjádřeno znamená, že MP překročila svůj „plán“ o 125.900,-. Celkové plnění v této kapitole rozpočtu města ze strany MP bylo splněno na 126%!!  

     MP dále v roce 2006 naplňovala koncepci MP z r. 2004 s výhledem do r. 2007 Tato je převážně naplněna a v určitých oblastech činnosti MP i překonána.

 

FINANCE

     MP pracuje stabilně s vyrovnaným rozpočtem. Výjimkou byl rok 2006, kdy bylo nezbytné prostřednictvím rozpočtového opatření navýšit kapitoly na platy a provoz, což bylo vynuceno nepředvídatelnými výdaji, pro které nebyla v rozpočtu MP rezerva.

     Služební vozidlo MP má najeto 160.000km a je 5 let staré. V rozpočtu na r. 2008 proto bude nutno zakoupit nové. Provozní náklady na služební vozidlo se stále zvyšují a poruchovost je vysoká. Vozidlo je provozováno v extrémních podmínkách a není garážováno.

     V rozpočtu MP se v tomto roce objevuje zcela nová položka a to provoz a údržba MKDS, CD nosiče a zvýšené nároky na tisk, což je nezbytné pro dokazování ze záznamů z MKDS. 

Počet strážníků se stabilizoval na 12-ti v nepřetržitém směnném provozu, což s sebou také nese zvýšené náklady, které jsou nezbytné ze zákoníku práce. 


MP i přes tyto zvýšené náklady na provoz (dle přiložených statistik) vykazuje velmi dobrých výsledků ve své práci, kterou je služba obyvatelstvu města, ale i turistům z celého světa, kteří k nám zavítají.

 

STÍŽNOSTI A PODMĚTY

     MP eviduje za tento rok celkem 1 stížnost, která byla shledána neoprávněnou. 54 podmětů od občanů, na které bylo odpovězeno, na základě nichž byla učiněna opatření k nápravě, či byly postoupeny příslušným orgánům k dořešení. A 8 poděkování za ochotu a nadstandardní činnost, či profesionálně provedený úkon a zákrok strážníků MP a to i z dalekého Japonska, či inspekce MV ČR.

         

TECHNICKÉ VYBAVENÍ MP 

     MP je v současnosti nejlépe expandující MP v rámci celého Jihomoravského kraje a to jak po stránce velmi kvalitního technického vybavení (plně digitální MKDS, Alkotest Dräger Plus com 7410, pult PCO, sada na detekci drog MISTRAL G2, neprůstřelné anatomické vesty nové generace, vybavení PC a digitální technikou) a další jiné …

     Spolu s tímto se zvyšuje profesionalita, která je vynucena nárokem na znalosti ovládání tohoto technického vybavení, které je na velmi vysoké úrovni, spolu s vedením systematické spisové práce při evidenci úkonů a zákroků MP, která je obdivována v odborných kruzích pro svou jednoduchost a účelnost, s kterou je vedena. 

 

DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA

     V tomto ohledu je největším problémem kamionová doprava a to z důvodu nedostatku parkovacích míst pro tato specifická nákladní vozidla TIR. Na místech kde bylo možno parkovat jsou dnes DZ, které zakazují stání, či zastavení. Jejich instalace byla vynucena velkým množstvím odpadků neukázněných řidičů kamionové dopravy. Každou noc v Mikulově parkuje 80-90 kamionů v nevyhovujících prostorách, které nejsou pro takovouto zátěž uzpůsobeny! Kamiony parkují už i ve městě (u Atria, ul. Gagarinova, sídliště). Město postrádá záchytné parkoviště pro tento druh dopravy! Toto je skutečně velký problém, který by se měl koncepčně řešit v budoucnosti.

     Dalším trvajícím problémem je nevyhovující parkovací kapacita pro osobní vozidla v lokalitě sídliště. Zde jsou velké komplikace při svozu domovního odpadu a se stáním vozidel na zelené ploše.

     Poměrně často (při náporu letní a zimní dovolené) se tvoří kolony vozidel ve směru na výjezdu z ČR k mezinárodnímu hraničnímu přechodu.

     Nehlášené opravy a havárie vozovek a chodníkových těles ve městě

     Velký počet malých dopravních nehod na území města, z nichž jen v tomto roce je evidováno 8 srážek s chodci, kdy dvě byly tragické. S tímto souvisí i počet řidičů u nichž provedenou orientační dechovou zkouškou byl detekován alkohol. Jen MP v tomto roce zastavila a zjistila celkem u 11-ti řidičů více jak 1,20%. (promile) alkoholu v dechu! Výraznou měrou k těmto zjištěním přispívá MKDS. 

     V současnosti stále není dořešena problematika odtahu vozidel na záchytné parkoviště, což by výrazně napomohlo v dopravní problematice. A´t už vozidel špatně parkujících, či tzv. vraků.MP je ze zákona umožněno nařídit odtah, ale musí tomu být vytvořeny podmínky. V neposlední řadě MP stále mrzí skutečnost, že není považována za partnera v případě řešení dopravní problematiky ve městě, ač tuto dokonale zná a denně se s ní potýká při své práci v ulicích města.

 

VRAKY VOZIDEL

     V tomto roce bylo řešeno celkem 35 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 32 případů. V převážné většině se jednalo o vozidla již neprovozovaná, či v přestavbě a opravě. Nevyřešené dva případy jsou vozidla na ul.

Dukelská, která jsou předmětem dědického řízení, které nebylo do zatím pravomocně vykonáno. Takže není znám majitel.

    

DROGOVÁ PROBLEMATIKA

     Provedený průzkum dotazníkem do škol na území města pro respondenty ve věku 14-17 let jasně naznačil, že užívání omamných a psychotropních látek v našem městě není novým pojmem. Sami dotazovaní ve více než polovině oslovených (160) uvedli, že s tímto má již své zkušenosti. Zejména Marihuana, následována alkoholem a tabákovými výrobky, zneužívání těkavých látek, užíváním Hašiše, až po experimentování s tabletami extáze, zneužíváním léků společně s alkoholem a tzv. „domácí varny“! Což je asi nejvíce zarážející! Kde je výroba, tam musí být zcela automaticky i poptávka … Nitrožilní užívání nebylo zjištěno.

     Bohužel však musíme konstatovat, že v tomto roce je zjištěn první případ úmrtí v našem městě v souvislosti s užíváním těchto látek.

     Zkušenost z ulic a z MKDS je více než výmluvná. Mladí lidé se dnes bez marihuany ani bavit neumí. Je všude přítomná a z velké míry se podílí na páchání trestné a přestupkové činnosti zejména u této rizikové skupiny. 

 

PERSONALISTIKA MP

     Zde se dá říci, že MP pracuje ve stabilizovaném obsazení (11 mužů, 1 žena) v celkovém počtu 12-ti sloužících strážníků rozdělených do čtyř směn po třech. Věkový průměr je 36,8 let a průměr praxe je 8,8 let. Jedná se tedy o velmi zkušené zaměstnance, kde se dá předpokládat vysoká profesionalita a znalost problematiky práce strážníka MP.

     V tomto roce jeden zaměstnanec ukončil prac. poměr na vlastní žádost a byl přijat nový s 6-ti letou praxí strážníka v hlavním městě Praze.

     Za rok 2006 je registrováno 33 žádostí o přijetí do prac. poměru strážníka MP. Takový zájem nikdy v minulosti zaznamenán nebyl! Mezi žádostmi jsou muži, ženy, současní strážníci MP sloužící v jiném městě, ale i policisté.

 

VÝCVIK KURZY A ŠKOLENÍ MP

     MP vede pravidelný výcvik, který je celodenním zaměstnáním. Výcvik je zaměřen na combat střelbu (manipulace se zbraní za pohybu v akci), základy sebeobrany, taktické vedení úkonů a zákroků s nácviky tzv. „na sucho“, slaňování z budov, ve volném prostoru a zdí, ovládání vozidla a bezpečného pohybu u vozidla při zákrocích. To vše pod vedením našeho instruktora, který je držitelem hned 4 osvědčení k této činnosti a instruktora externího.

     Vedle výcviku musí strážníci MP každoročně prokazovat svou zdravotní způsobilost a profesní způsobilost pro řízení vozidla s majákem. Je prováděno školení BOZP.

     V r.2006 nebyl žádný strážník na licenčních zkouškách. V letech minulých vždy minimálně čtyři strážníci MP jsou vyhodnoceni jako nejlepší účastníci obhajoby licencí pro výkon povolání.

     V uplynulém roce byly strážníci školeni v odborné manipulaci s alkotestem Dräger Plus com 7410, kurzu bezpečné jízdy smykem a všichni jsou držiteli osvědčení operátora MKDS. Dva jsou držiteli osvědčení o odchytu sinantropních zvířat.

 

STATISTIKY MP

     MP při své činnosti provádí statistická měření výkonnosti a zjištěných událostí s měsíční pravidelností, které jsou předkládány starostovi města a na základě nichž probíhá analýza nápadu trestné a přestupkové činnosti na území města, která je zpracovávána společně s OO P ČR Mikulov a na základě zjištěných skutečností se přijímají opatření do služeb OO P ČR a zejména pak MP. Tyto statistiky společně s kriminogenním prostředím a viktimností ve vybraných lokalitách města jsou dále využívány k instalacím nových kamerových bodů MKDS.  

     MP vede a zpracovává statistiky v souladu se zákonem č. 553/91Sb., o obecní policii, který je v tomto ohledu zákonem speciálním.   

 

PREVENCE A MP

     MP při své činnosti  věnuje také pozornost preventivním aktivitám mezi běžné v roce 2006 počítáme dohled nad dopravou v blízkosti školských zařízení a na frekventovaných křižovatkách u přechodů pro chodce. Dále, přednášková činnost ve školách a klubech důchodců, tvorba programu prevence na místní úrovni (PPNMÚ) pro město Mikulov, statistiky a porovnávání vývojových trendů trestné činnosti a přestupků společně s OO P ČR Mikulov a SKPV Břeclav, zastoupení v komisy pro prevenci kriminality (KPPK) na pozici výkonného tajemníka a manažera pro prevenci kriminality města Mikulov. Účast v regionální KPPK Břeclav. Zastupování a jednání jménem města na Jmk, KPPK Břeclav, MV ČR OPK v problematice prevence kriminality. Tvorba preventivních projektů, jejich uskutečňování a vyúčtování s vyhodnocením. Pravidelný zisk dotací na tyto projekty – MKDS 200.000,-, Víš, kdo je za dveřmi?! 32.000,-.

     Spolupořadatelství a účast na dni dětí v Mikulově, na braném dni. Den otevřených dveří na MP Mikulov.

     V roce 2006 se MP dostalo několik poděkování za vykonané přednášky, které byly vedeny: „Poutavou a naučnou formou v profesionálním duchu“ a to i pro návštěvníky z Prahy a okolních obcí, kteří přijíždějí do Mikulova za účelem těchto přednášek.

 

ODCHYT ZVÍŘAT

     Protože jsou na MP dva strážníci držiteli osvědčení pro odchyt sinantropních zvířat můžou tito volně pobíhající zvířata chytat. MP je k tomuto účelu vybavena odbornou odchytovou technikou a v roce 2006 bylo takto odchyceno celkem 69 zvířat. 48 psů a koček, z nichž většina byla vrácena majitelům po zaplacení pokuty v blokovém řízení a další byly odvezeni do útulku pro opuštěná zvířata do obce Bulhary. MP tak jako každoročně chytala i jiná zvířata: ovce, hady, koloucha, fretku a ptactvo.

     V 5-ti případech bylo nezbytné odchycené zvíře utratit (sražení vozidlem, nemoc neslučitelná se životem) a v jednom případě byla použita zbraň proti psu, který ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu a při pokusu odchytu ohrožoval na životě zakročujícího strážníka.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY

     Za r. 2006 MP eviduje 66 nálezů – zejména osobní věci. Ale jsou zde i takové zajímavosti jako vystřelovací nože, sportovní samostříl, jízdní kola s dětskou sedačkou, hodinky, pánská obuv a registrační značky od vozidel. Klíče, doklady a prázdné peněženky jsou pak nejčastějšími nálezy. Přibližně polovina nálezů pochází z trestné činnosti.

 

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI

     MP v r. 2006 spolupracovala na informování veřejnosti s těmito médii: Rádio -  ČS rozhlas, Blaník, Frekvence 1   Televize – Nova, Prima, Joj   Tisk – Mikulovský Zpravodaj, Mladá fronta dnes, Nový život, Rovnost, Moravský Jih, Reflex   Email - Stížnosti, žádosti, podměty a dotazy prostřednictvím www.mp.mikulov.cz.

 

WWW STRÁNKY MP

MP Mikulov má vlastní www.mp.mikulov.cz , které získávají na popularitě u široké veřejnosti a jsou velmi kladně hodnoceny v odborných kruzích (MP v ČR). Za tento rok je navštívilo celkem 5257 návštěvníků, což v číslech znamená měsíčně 432 a denně 14 návštěvníků. U www stránek MP jsou nejvíce v oblibě kategorie: Zprávy z ulice, MKDS, Profil MP, Zákon o Obecní policii, Nábor k MP, Fotogalerie z výcviku a kurzů, Napište nám, Zajímavosti, Ztráty a nálezy, Odchycená zvířata a Vraky vozidel – v průměru denně 44x.

Prostřednictvím těchto www informuje MP širokou veřejnost o své činnosti. Jsou pravidelně aktuálně doplňovány velitelem MP.


SPOLUPRÁCE MP

     MP spolupracovala v roce 2006 velmi úzce zejména s OO P ČR Mikulov, OŘ P ČR a SKPV Břeclav, KPPK města Mikulov, KPPK Břeclav, Soc. odbor a OSPOD, odbor dopravy a odbor Životního prostředí města Mikulov, Okresní soud Břeclav, Exekutorský úřad Hodonín, inspekce MV ČR, Celní ředitelství Brno, HZS Mikulov, RCP Mikulov a Tedos s.r.o. Mikulov.


Jsou to organizace  a složky, jejichž činnost se vzájemně prolíná a doplňuje. Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vedoucími, ale zejména mezi řadovými zaměstnanci. V rámci této spolupráce se nám podařilo minimalizovat nejedny velké škody a ztráty, ba i zachraňovat zdraví a životy. 

 

VÝČET AKCÍ V r. 2006

S RCP Mikulov: uprchlíci ze záchytného tábora Slavkov u Brna  a při akci na běžence na  MBZ

S OO P ČR Mikulov: statistiky, analýzy, dotace, rekognice (11x), domovní prohlídky, předvádění osob, dopravní nehody, organizovaný zločin a cizojazyčné gangy (v neprůstřelných vestách 2x) výcvik, den dětí, tlumočení do německého jazyka.

S OŘ P ČR Břeclav: analýzy, dotace, dopravní akce.

S SKPV OŘ P ČR Břeclav: statistiky, drogová problematika, hospodářská kriminalita. 

Inspekce MV ČR: šetření

Celní správa Brno: domovní prohlídky 6x a předvádění do výkonu trestu 2x

HZS  Mikulov: požáry 4x, ekologické havárie 2x, dopravní nehody 14x   

 

za MP MIKULOV vypracoval: Hamerník Jiří

velitel

Dokument je zařazený v kategoriích: