Výroční zpráva MP Mikulov rok 2005

Dokument zveřejněn: 15.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

Rok 2005 byl v dosavadní existenci MP v Mikulově rokem změn. S novými technologiemi a moderním vybavením na evropské úrovni změna systému práce  a to od základů. Bylo nastartováno nové moderní období v práci strážníků MP. Nejen díky pochopení a vstřícnosti představitelů města, ale také díky novelizacím zákonů, které výrazným způsobem navýšily pravomoci strážníků MP ve vztahu k alkoholismu a jiným návykovým látkám a plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Logicky je zde patrné, že je rok od roku kladen vyšší důraz na profesionalizaci pracovníků MP a jejich znalosti. To vše však bohužel ruku v ruce s nárůstem administrativních úkonů.

 

     Městská policie MIKULOV po celkové reorganizaci z roku 2004 pozvolna začíná pracovat dle moderních požadavků na výkon služby. Nasazení strážníků je maximální a dosažené výsledky tomuto nasazení odpovídají. Nedílnou podporou pro takovéto výsledky je i moderní vybavení, které je dnes bezpodmínečně potřebné pro kvalitně odvedenou práci v bezpečnostních složkách. Je nezbytné si stále uvědomovat, že pachatelé jsou v tomto ohledu vždy o krok napřed Protože bezpečnostní složky z převážné většiny začínají svou práci až pachatelé tu svou dokončí. A to bez kvalitního a moderního vybavení není dnes myslitelné. Dlužno podotknout, že město Mikulov toto chápe. V této oblasti jsou stále drobné nedostatky, ale tyto se dořeší v návaznosti dle potřeb na přímý výkon služby a s tím spojené novelizace zákonů, které bezprostředně ovlivňují práci MP. V tomto ohledu vybavení MP pro výkon služby je bezesporu jedním z nejvýraznějších prvků Městský kamerový dohlížecí systém (dále MKDS). Tento prostředek situační prevence napomůže výraznou měrou snižovat páchání trestných činů, přestupků a dalšího nespolečenského jednání ve sledovaných místech. Budoucí výroční zprávy MP budou vždy zvláštní část věnovat vyhodnocení v této oblasti. Za úspěch považujeme zhotovení www stránek MP mp.mikulov.cz a www stránek věnovaných volnočasovým aktivitám ve městě volnycas.mikulov.cz


     V roce 2005 se MP podařilo získat dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na oblast prevence kriminality na MKDS v celkové výši 1.234.000,-Kč, dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na oblast prevence kriminality na dva projekty „Co se v mládí naučíš“ ve výši 12.000,-Kč a projekt „Bezpečná lokalita“ ve výši 22.000,-Kč. Oba dva projekty byly úspěšně vykonány. Na rok 2006 má MP Mikulov zažádáno o dotace na II etapu MKDS z rozpočtu Jihomoravského na další dva kamerové body ve výši 340.000,-Kč a na pokračování projektu „Bezpečná lokalita“ s názvem „Víš kdo je za dveřmi“ ve výši 32.000,-Kč. Ve srovnání s lety uplynulými a rokem 2004 MP Mikulov přispěla do rozpočtu města celkovou částkou ve výši 1.848.000,-Kč. Jedná se o částku získanou na dotacích a pokutách z řízení o přestupku v blokovém řízení.

     

V roce 2005 MP výrazně zkvalitnila svou spolupráci s ostatními subjekty a odbory města Mikulov v oblasti bezpečnosti ve městě. Za ostatní můžeme uvést: MV ČR OPK, Odbor prevence JMK, OŘ PČR a PIS Břeclav, okresní koordinátor PPP Břeclav, K-centrum Břeclav, KPPK Mikulov, KPP Mikulov, OO PČR Mikulov, SSC RCP Mikulov, PKE Praha, CHKO a BR Mikulov, zámek Mikulov, Tiskárna TMK M. Krumlov. MP Znojmo, MP Břeclav, MP Hodonín, MP M. Krumlov a OOM INFRA.

     Společně doufáme, že nám podaří v roce 2006 za pochopení vedení města a zastupitelů města navýšit počet strážníků na požadovaný počet 12.  A MP Mikulov bude tak moci vykonávat komfortní službu obyvatelstvu v oblasti bezpečnosti na katastrálním území města MIKULOV.

     Výhledově chceme v roce 2006 uskutečnit II etapu MKDS, preventivní projekt „Víš kdo je za dveřmi“, zintenzivnit přednáškovou činnost, vyřešit legislativně odtahy vraků a problémové noční podniky návrhy nových OZV vyhlášek města, vybavit MP nahrávacím zařízením telefonických hovorů a alcotestem Drager. To vše v souvislosti s navýšením pravomocí MP.

     Děkujeme tímto za dosavadní pochopení a podporu zastupitelům města, místostarostům a zejména starostovi města Mikulov. Bez jejich vstřícnosti by žádné kroky nebyly možné.

 

„Městská policie je taková, jakou ji město chce mít“

Vypracoval: Hamerník Jiří

Velitel MP MIKULOV

Dokument je zařazený v kategoriích: