Výroční zpráva MP Mikulov rok 2004

Dokument zveřejněn: 15.5.2018

Platnost dokumentu do: neurčeno

Rok 2004 byl rokem reorganizace MP jako celku. Právě z tohoto důvodu lze skutečnou výslednost měřitelných výsledků zaznamenávat až od doby nástupu nového velitele MP do funkce, protože předcházející období bylo dobou čekání bez motivace.

 

Městská policie MIKULOV zejména prošla reorganizací personálního obsazení kádru pracovníků MP, dále změnou organizace práce a struktury vedení práce v souvislosti z osobní zodpovědností každého jednoho pracovníka. Byly provedeny zdravotní testy (zde bohužel stále není dořešen jeden pracovník) a testy fyzické zdatnosti, (kde rovněž jeden pracovník neuspěl, bez možnosti dalšího následného řešení, protože není stále dořešen jeho zdravotní stav). Dále došlo k výraznému posunu vpřed a to v otázce vybavení strážníků pro práci a s tím spojenou profesionalizaci.

     Do budoucna je však bezpodmínečně nutné vyřešit otázku prostor služebny MP a to spolu se sociálním zázemím a uložením zbraní ve smyslu zákona o zbraních a střelivu. Dnešní stav je v této otázce zcela nevyhovující (muži a žena na stejné šatně, muži, žena a další cizí osoby užívají jedno sociální zázemí, stálá služba není oddělena od jednání se stranou a uložení zbraní je v přímém rozporu se zákonem o zbraních a střelivu). V této souvislosti je nezbytné brát v úvahu, že město MIKULOV se uchází o získání státní účelové dotace na zbudování MMKS (městský monitorovací kamerový systém) prostřednictvím projektu podaného velitelem MP a předsedou KPPK v jedné osobě a získá-li město tuto dotaci musí se řešit prostory služebny, protože pro instalaci MMKS a centrálního monitorovacího pracoviště jsou stávající prostory naprosto nevyhovující, ne z komfortního hlediska, ale z hlediska zákonného.  Jedná se zejména o zákon na ochranu osobních údajů, kde vnitřní směrnicí bude nutné upravit, kdo bude mít přístup na monitorovací pracoviště, které musí být odděleno od dalších prostor služebny MP.

 

     MP v tomto roce výrazně navýšila svou činnost v preventivních aktivitách : dozor u ZŠ rozšířen o ZŠ Pavlovská a krizové křižovatky Komenského a Atrium, preventivní přednášky na SOU a OU se zaměřením na zákonnou znalost, vypracování PPMNÚ (programu prevence kriminality na místní úrovni) pro město Mikulov na r. 2005, jehož součástí jsou samostatné preventivní projekty Co se v mládí naučíš…, Bezpečná lokalita a MMKS města Mikulov.

     Rovněž se zkvalitnila spolupráce na vyšší úrovni s KPPK (komisí pro prevenci kriminality) města Mikulov a KPPK města Břeclav. Dále součinnost s OO PČR Mikulov (dvě bezpečnostně preventivní akce na potírání podávání alkoholu mladistvím se zjištěním užívání omamných a psychotropních látek v pohostinských zařízeních), rovněž součinnost s RCP Mikulov (jedna preventivně bezpečnostní akce na pobyt cizinců v ubytovacích zařízeních na území města). A v neposlední řadě spolupráce s pracovníky Měú Mikulov na těchto akcích z odboru sociálního (OSPOD) a odboru finančního. Samostatnou aktivitou je spolupráce s KPP (komisí projednávání přestupků) města Mikulov, kde činnost MP dosáhla 100% zlepšení ve vztahu ke zjiš?ování přestupků a jiného deliktního jednání, jakož i šetření v těchto věcech. Velmi aktivní spolupráce je i se soudními vykonavateli a soudy.


Nutno podotknout, že toto vše se daří za aktivního a vstřícného jednání starosty a místostarostů města, spolu s pochopením rady města Mikulov.

 

Veškeré další statistické údaje jsou v přílohách.

STATISTICKÉ  VYHODNOCENÍ  ULOŽENÝCH  BLOKOVÝCH

POKUT  ZA ROK  2004

?- toto jsou celkové údaje          

 

počet

částka v Kč,-

přestupci z ČR

cizinci

průměr na pokutu

poznámka

BLOKOVÉ POKUTY ULOŽENÉ CELKEM

928

258.500,-

634

294

278,5,-

 

NA MÍSTĚ ZAPLACENÉ

 

910

248.100,-

620

290

272,2,-

 

NA MÍSTĚ NEZAPLACENÉ

18

10.400,-

14

4

578,-

 

                       z toho

 

 

 

 

 

 

přestupky v dopravě

702

200.700,-

609

290

285,9,-

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatní přestupky

226

57.800,-

222

4

255,7,-

 

                       z toho

 

 

 

 

 

 

Veřejný pořádek + §50

57

19.700,-

54

3

345,6,-

 

OZV města

169

38.100,-

168

1

225,4,-

 

Pěší zóna

38

18.500,-

20

18

486,8,-

 

 

 

 

 

 

 

 

DENNĚ BYLO V PRŮMĚRU UDĚLENO

2,5 POKUTY

 

 

 

 

 

DENNĚ BYLO VYINKASOVÁNO V PRŮMĚRU

708,-Kč

 

 

 

 

 

STATISTICKÉ  VYHODNOCENÍ  SPISOVÉ  A

DOKUMENTAČNÍ  ČINNOSTI  ZA   ROK  2004

? - toto jsou celkové údaje

podstata spisu

počet

poznámka

spisů celkem

575

 

Vlastní zjištění

129

 

Spolupráce

78

Z toho soudní vykonavatelé a soudy   49

Dokument je zařazený v kategoriích: