Další podstránky v sekci :

Některé události MP Mikulov za únor 2018

Dne 4. 2. 2018 v 16:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v obci Novosedly,kde strážníci MP Mikulov zasahují na základě uzavřené veřejně právní smlouvy.V celé záležitosti se jednalo o oznámení občana Novosedel, který se pohoršoval nad nezodpovědným jednáním chovatelem psa, který nedovedl svého Německého ovčáka ovládat při venčení! Volně puštěný pes vůbec nereagoval na pokyny svého pána a následně bezprostředně obtěžoval a ohrožoval procházející semanželský pár. K incidentu došlo ve volné přírodě na břehu řeky Dyje.


Strážníci posléze kontaktovali majitele Německého ovčáka a žádali jej o vysvětlení proběhlého incidentu. Majitel psa, občan Novosedel r. 1976 nijak nezapíral ak celé události uvedl, že jeho pes je ještě štěně a že ho ještě neposlouchá. K procházejícímu manželskému páru jeho pes přiběhl, aby si hrál s jejich psem.Vzniklého incidentu lituje. Dále uváděl, že chyba byla na obou stranách, jelikož oznamovatelé nepochopili, že jde pouze o hru a zbytečně celou situaci na místě samotném dramatizovali. On sám měl být také následně verbálně urážen! Strážníci MP Mikulov celou situaci vyhodnotili, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož došlo k porušení obecně závazné vyhlášky obce Novosedly, která volný pohyb neovladatelného psa na veřejnosti zakazuje. Přestupek byl vyřešen uložením správního trestu, pokutou příkazem na místě.

Dne 5. 2. 2018 zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. A. Muchy, kde se v jednoudomě nacházel silně podnapilý a krvácivě zraněný muž r. 1956. Strážníci šetřením na místě zjistili, že podnapilého muže do místa bydliště přivedli neznámí kamarádi. Zda je podnapilý muž schopen se o sebe sám postarat, již dále nikdo neřešil. Podnapilý muž se následně po domě pohyboval tak nešťastně, že upadl hlavou na betonovou podlahu chodby a přitom se vážně zranil na hlavě! Strážníky MP Mikulov na místo přivolali sousedé z vedlejšíhobytu. Z důvodu krvácejícího zranění na hlavě, byl na místo zásahu MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd RZS. Do příjezdu zdravotníků museli strážníci na místě ještě navíc zklidňovat další podnapilé sousedící podnájemníky, kteří se neustále strážníkům pletli do jejich řemesla. Zraněný muž nakonec skončilv nemocnici v Břeclavi, kam byl sanitou převezen na odborné vyšetření.

V měsících lednu a únoru 2018 se strážníci MP Mikulov zabývali opakovanýmistížnostmi občana Mikulova, že na ul. Republikánské obrany často docházík neoprávněnému parkování vozidel na vyhrazených parkovištích pro invalidy!

Strážníci se nejdříve snažili tuto problematiku řešit osobně smajiteliproblémových vozidel. Posléze však strážníkům MP Mikulov došla trpělivost, jelikož přetrvávající nešvar nijak neustával. Ztohoto důvodu strážníci přistoupili k razantnějším krokům. Tam kde nepomáhá prevence, musí ke slovu přijít represe. Prvního majitele špatně parkujícího vozidla strážníci oznámili k řešení u správního orgánu dne 9. 2. 2018. Další majitelé problémových vozidelnásledovali v nadcházejících dnech. Strážníci na místě vždy provedou důkladnou fotodokumentaci spáchaného přestupku a na vozidlo vylepí oznámení - samolepku MP Mikulov. Podobné problematické parkování na vyhrazenýchparkovištích pro invalidy, řeší strážníci MP Mikulov i na jiných místech po celém Mikulově. Zejména se jedná o sídliště a vyhrazená parkoviště před supermarkety. Krátkodobé neoprávněné parkování na vyhrazených parkovištíchpro invalidy, můžou strážníci MP Mikulov vyřešit ve své pravomoci. Dlouhodobé neoprávněné parkování na těchto parkovištích, musí strážnícioznamovat k dořešení na správní orgán.

Dne 11. 2. 2018 v 10:30 hodin zaregistroval operátor městského kamerovéhosystému MP Mikulov, že na Náměstí se opět shlukuje skupinka místních nepřizpůsobivých osob. Jedinou starostí těchto problémových osob, bylo jejich lelkování a klábosení. Samozřejmě vše za doprovodu prolévání hrdel krabicovým vínem. Takovéto jednání však ještě není nijak závadové. Problémovéje však již jejich vulgární pokřikování na ostatní občany a návštěvníky města. Tito spoluobčané si také nijak nelámou hlavu s výběrem místa pro vykonáníjejich základní potřeby! „Když je příjem, tak musí být i výdej!“ Takže močení naNáměstí u lavičky není přece žádný problém. Někdy je to bohužel samovolné, ale někdy je to i úmyslné. Strážníci MP Mikulov, těmto osobám věnují samozřejmě zvýšenou pozornost. Někdy postačí pouze pohovor. Jindy musí přijít varování. Ale někdy také i převoz na protialkoholickou záchytnou stanici. Uložení pokuty se používá až v krajních případech. A právě pokutu vystavenou příkazem na místě ve výši 2000,-Kč si vykoledoval místní občan r. 1964, který se klidně úmyslně vymočil na Náměstí vedle lavičky! Vůbec mu při tom nevadilo, že kolem něj chodí další občané! Strážníky na místo nepřístojností vyslal pozornýoperátor kamerového systému, který celé této komunitě věnoval zvýšenou pozornost. Zasahující strážníci, zmíněného muže při tom toho dne již několikrátnapomínali a varovali ho, aby šel z důvodu jeho silné podnapilosti raději domů. Pokutovaný přestupek proti veřejnému pořádku byl posléze nahlášen do centrálního celostátního registru přestupů.

Dne 15. 2. 2018 došlo v nočních hodinách v Mikulově, na ul. Nová k odcizeníosobního motorového vozidla tovární značky Seat. MP Mikulov spolupracujes vyšetřující Policií ČR. Strážníci poskytli PČR důkazní materiál, který byl zaznamenán na městském kamerovém systému MP Mikulov. Dále bylo poskytnuto osobní svědectví zasahujících strážníků MP Mikulov. Záležitost je vyšetřována, jako organizovaná trestná činnost. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.

Dne 15. 2. 2018 v 12:50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul.Komenského vMikulově se pohybuje podezřelý cizinec, který oslovujekolemjdoucí a žádá po nich dobrovolný finanční příspěvek na charitativní účely. Podstatou finančního příspěvku, byl finanční dar na zřízení centra pro neslyšící a tělesně postižené lidi a chudé děti. Z důvodu pochybností zda se jedná o legální a oficiálně povolenou činnost, provedli strážníci kontrolu osoby, která se touto propagací a samotným výběrem finančních darů zabývala. Po zjištění, žese kontrolovaný cizinec rumunské národnosti r. 1992 nemůže věrohodněprokázat oficiální plnou mocí k provádění takovéto činnosti, byla mu tato další činnost strážníky MP Mikulov zakázána. V Mikulově je platná obecně závazná vyhláška, která na území Mikulova zakazuje žebrání. Dále bylo také zjišťováno, zda byla tato akce nahlášena na MěÚ Mikulov. Podezřelá osoba byla také lustrována na Policii ČR. Charitativní sbírky podléhají přísným předpisům adoprovodná dokumentace je u vybírající osoby povinností. Podobné pochybnéakce údajných hluchoněmých cizinců v celé ČR přibývají. Touto cestou bychom chtěli před těmito potenciálními podvodníky varovat. Nedávejte finanční darybez rozmyslu, v případě pochybností kontaktujte MP Mikulov. Kontrolovanýcizinec byl posléze dořešen v kompetenci MP Mikulov.

Dne 17. 2. 2018 v 15:40 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, kde ochranka prodejny odhalila podezřelého zákazníka, který si chtěl alkoholické látky odnést z prodejny bez zaplacení. Přivolaní strážníciv zadrženém muži zjistili problémového cizince, který se v Mikulově zdržuje už dlouhodobě. Občan Slovenska r. 1972, je v Mikulově již známý svou nadměrnoukonzumací alkoholu! Strážníci proti této osobě často zasahují, jelikož bývá často nalezena zraněná a podnapilá ležící na chodníku. Tentokrát bylo ze strany přistoupeno k represivnímu řešení spáchaného přestupku proti majetku, jak byla krádež v prodejně strážníky kvalifikována. Za spáchanou krádež byl uložensprávní trest, pokuta příkazem na místě ve výši 10 000,- Kč. Spáchaný přestupek byl MP Mikulov také nahlášen do centrálního celostátního registru přestupků.

Další krádež zboží v prodejně Tesco Mikulov řešila MP Mikulov dne 17. 2. 2018v 19:30 hodin. Opět se jednalo o krádež alkoholických nápojů. Tentokrát se však jednalo o občana Hodonína r. 1988. Lustrací osoby bylo zasahujícími strážníky MP Mikulov zjištěno, že kontrolovaná osoba se v nedávné době opakovaně dopustila spáchání přestupků proti veřejnému pořádku a také proti majetku! Dále bylo strážníky také zjištěno, že se v tomto případě jedná o částečněnesvéprávnou osobu. Z důvodu opakovaných krádeží a opakovaných problémůs touto kontrolovanou osobou, byla celá záležitost MP Mikulov postoupena do Přestupkové komise k dořešení.

Dne 18. 2. 2018 v 2:55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nádražní, kde docházelo před provozovnou Colorádo k narušování veřejného pořádku ataké k narušování občanského soužití. V záležitosti se jednalo o podnapilého hosta r. 1978, který se chtěl mermomocí dostat do provozovny i když již bylo zavřeno. Personál Colorádá se agresivního hosta zalekl a proto jej odmítl pustit dovnitř. V daný moment si výtržník ještě dal říct a na výzvy strážníků k opuštěnílokality sám dobrovolně odešel údajně domů. Posléze se však na místo opakovaně vracel a stále chtěl něco řešit s obsluhující servírkou. Dodatečně zjištěno, že se jednalo o bývalou partnerku výtržníka. Takže za vším byla asi obyčejná žárlivost. Jednalo se o čas 4:00 hodin až 4:25 hodin. MP Mikulov uvedené časy monitorovala na kamerovém systému. Výtržník vždy před přijíždějící autohlídkou MP z místa utekl. Z důvodu agresivních výhružek a zasílání výhružných sms zpráv na mobil servírky, strážníci MP Mikulov celou záležitost oznámili na Policii ČR.

Dne 22. 2. 2018 v 21:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v areálubenzínové čerpací stanice a Hotelu Maroli, kde se pohybovala čtveřice cizinců, kteří se měli mezi sebou fyzicky i verbálně napadnout. Šetřením na místě bylo zjištěno, že k hádce a fyzickému ataku došlo ještě v osobním motorovém vozidlePorsche, které stálo u prodejny Lidl Mikulov. Jednoznačným spouštěčem incidentu byla silná podnapilost pasažérů. Střízlivý řidič vozidla uvedl, že běhemcesty z Rakouska došlo k hádce mezi otcem r. 1970 a synem r. 1992. StrážníciMP Mikulov si z důvodu nepřehledné situace na místo ihned přivolali autohlídky PČR. Následnou lustrací polských občanů nebylo zjištěno, že by se mělo jednato problémové osoby. Zdůvodu, že kontrolované osoby nechtěly podávatoznámení na své blízké osoby, bylo jim po zklidnění umožněno pokračovatv další cestě. Zasahující hlídka cizinecké policie jedné kontrolované osobě

uložila správní trest, pokutu příkazem na místě za nedostatky v cestovních dokladech.

Dne 23. 2. 2018 v 17:50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov zadržela ochranka prodejny nezletilé zlodějky, které chtěly z prodejny pronést odcizené cukrovinky v hodnotě 127,- Kč. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že se jedná o dvě nezletilé mikulovské dívky r. 2007. Obě zadržené dívky byly následně zasahujícími strážníky převezeny na služebnu MPMikulov. Posléze se na služebnu MP ihned dostavila sociální pracovnice orgánu OSPOD. Šetřením bylo zjištěno, že zadržené dívky nekradly v prodejně poprvé. Kontrolované dívky byly po nezbytném šetření předány za přítomnosti sociální pracovnice OSPOD svým zákonným zástupcům v místě bydliště. MP Mikulov celou záležitost zadokumentovala a postoupila k dořešení na MěÚ Mikulovorgánu OSPOD.

Dne 24. 2. 2018 v 14:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, žev prodejně Billa Mikulov zadržela ochranka prodejny podezřelého cizince, kterýse pokusil z prodejny pronést zboží v hodnotě 1413,- Kč bez řádného zaplacení. Strážníci MP Mikulov v podezřelém cizinci zjistili ukrajinského řidiče kamionu r. 1972. Většinou se jednalo o čokoládové figurky s velikonoční tématikou. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku. Za tuto krádež strážníci uložili správní trest, pokutu příkazem na místě ve výši 10 000,- Kč. Uložená pokuta byla následně ihned cizincem uhrazena bankovní kartou přes platební terminál MP Mikulov.

Dne 26. 2. 2018 v 8:25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. Dukelské se za činžovními domy vyskytuje zraněná dospělá srna, která je schovaná za přívěsným vozíkem. Přivolaní strážníci zjistili, že srna má zraněnív oblasti hlavy. Apatické chování zvířete nevěštilo pro budoucí okamžiky srny nic příjemného. Z důvodu výskytu divokého zvířete v blízkosti lidského příbytku bylo pravděpodobné, že srna ztratila úplně plachost a její zdravotní stav je vážný. Domněnky strážníků nakonec také potvrdil přivolaný myslivecký hospodář, který rozhodl, že nalezené zvíře je vážně zraněno a bude nutné jej utratit. Odborně usmrcenou srnu si z místa odvezl zmíněný myslivecký hospodář. Důvod zranění srny nešlo konkrétně specifikovat.

Dne 26. 2. 2018 bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno v 21:30 hodin, žev jednom pokoji penzionu na ul. Vídeňské v Mikulově má docházetk výtržnostem, při kterém mají podnapilí hosté demolovat vybavení pokoje!

Majitelka penzionu má strach, proto celou událost oznamuje na MP Mikulov azároveň tím žádá o pomoc. Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že obavyspolubydlících a majitelky penzionu byly neopodstatněné. Vysvětlení incidentubylo docela kuriózní. Vpokoji byli ubytovaní dva cizinci, kteří vMikulově pracují ve firmě GG. Jednalo se o slovenský pár a kontrolovaná mladá žena r. 1998 uváděla, že je epileptička a že před nějakou chvílí prodělávala epileptický záchvat. Její přítel r. 1992 ji měl s prodělávajícím epileptickým záchvatem pomáhat. Lékařské ošetření nepožadovala. Sama uváděla, že je to u ní běžné a že ví jak se má při záchvatu chovat. Za starost o svou osobu přivolaným strážníkům a majitelce penzionu poděkovala. Na místě samotném také nic nenasvědčovalo, že by zde docházelo k demolování pokoje.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný


Připojené soubory


Aktualita je zařazená v kategoriích: